กองคลัง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองแผนงาน
  กองอาหารสัตว์
  กองบำรุงพันธุ์สัตว์
  กองนิติการ
  ศูนย์สารสนเทศ
  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
  สำนักงานเลขานุการกรม 
  โครงการวิจัยและพัฒนาแพะเนื้อ
พันธุ์ไทยในภาคใต้เชิงพาณิชย์
 
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
งานวิจัยกระบือ (กองบำรุงพันธุ์สัตว์)
สำนักผู้เชี่ยวชาญ
 
  เขตปศุสัตว์ที่ 1
 

เขตปศุสัตว์ที่ 2

  เขตปศุสัตว์ที่ 3
  เขตปศุสัตว์ที่ 4
  เขตปศุสัตว์ที่ 5
  เขตปศุสัตว์ที่ 6
  เขตปศุสัตว์ที่ 7
  เขตปศุสัตว์ที่ 8
  เขตปศุสัตว์ที่ 9
     
 
  สัตวแพทยสภา
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์

     
 
  ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารกรมปศุสัตว์
  บริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
  ปศุสัตว์อินทรีย์กรมปศุสัตว์
  ศูนย์อ้างอิงฯ โรคปากและเท้าเปื่อย
 
Copyright @2007 Department of Livestock Development. All right reserved.   ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ E - mail : info@dld.go.th