เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  หน่วยงานราชการ 
  ด้านปศุสัตว์
  หน่วยงานที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
  หน่วยงานอิสระ
  พรรคการเมือง 
  องค์กรระหว่างประเทศ
  สถาบันการเงินในประเทศ
  มหาวิทยาลัยของรัฐ
  มหาวิทยาลัยของเอกชน
  สถาบันราชภัฎ
  PROFESSIONAL  ASSOCIATIONS
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯ, กระทรวง, ทบวง
ปรับปรุง : 2 กันยายน 2548
 
ส่วนราชการ อยู่ในบังคับบัญชาของประธานรัฐสภา
+ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
+ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
+ สำนักราชเลขาธิการ
+ สำนักพระราชวัง
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
+ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, สามพราน นครปฐม
มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
+ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
+ สำนักงานอัยการสูงสุด
 
ส่วนราชการอิสระ ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ปรับปรุง : 2 กันยายน 2548
 
+ ศาลปกครอง
          มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
+ ศาลรัฐธรรมนูญ
+ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
+ สำนักงานศาลยุติธรรม
+ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
+ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ป.ป.ช.
+ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
+ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
+ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
+ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, กทช.
เดิมคือ กรมไปรษณีย์โทรเลข - เปลี่ยนสถานภาพตั้งแต่ 1 พย. 2547
+ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ, กสช.
      - กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) - กรมประชาสัมพันธ์
 
หน่วยงานอิสระ
ปรับปรุง : 2 กันยายน 2548
 
+ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
+ ธนาคารแห่งประเทศไทย
+ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
     - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
องค์การท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ปรับปรุง : 2 กันยายน 2548
 
+ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
+ ศาลาว่าการเมืองพัทยา