Home
 
หน่วยงานราชการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
   
   
   
   
   
   
   

   
   
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
ปรับปรุง : 2 กันยายน 2548
 
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
+ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
+ กรมการค้าต่างประเทศ
+ กรมการค้าภายใน
+ กรมการประกันภัย
+ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
+ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
+ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
+ กรมส่งเสริมการส่งออก
 
รัฐวิสาหกิจ
+ องค์การคลังสินค้า, อคส.
 
องค์การมหาชน
+ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
+ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), ศ.ศ.ป.
 
หน่วยงานอิสระ
+ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย