Home
 
หน่วยงานราชการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
กระทรวงยุติธรรม
ปรับปรุง : 2 กันยายน 2548
 
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม 
+ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
+ กรมคุมประพฤติ
+ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
     - สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
+ กรมบังคับคดี
+ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
+ กรมราชทัณฑ์
+ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
+ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
+ สำนักงานกิจการยุติธรรม
 
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
+ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส.
 
หน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัดกระทรวง
+ เนติบัณฑิตสภา
+ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
+ สภาทนายความ