Home
 
หน่วยงานราชการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
   
   
   

 
กระทรวงกลาโหม
ปรับปรุง : 2 กันยายน 2548
 
+ สำนักงานรัฐมนตรี, หรือที่ สำนักงานรัฐมนตรี, หรือที่ สำนักงานรัฐมนตรี
+ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
+ กรมราชองครักษ์
+ กองบัญชาการทหารสูงสุด
+ กองทัพบก
+ กองทัพเรือ
+ กองทัพอากาศ
 
รัฐวิสาหกิจ
+ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
+ องค์การแบตเตอรี่
+ องค์การฟอกหนัง
 
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 + โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก
 + วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 + โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ
 + โรงเรียนนายเรืออากาศ