Home
 
หน่วยงานราชการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
กระทรวงการคลัง
ปรับปรุง : 1 กันยายน 2548
 
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
+ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
+ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
+ กรมธนารักษ์, ธร.
+ กรมบัญชีกลาง, บก.
      - สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
+ กรมศุลกากร
+ กรมสรรพสามิต
+ กรมสรรพากร
+ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
+ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
 
รัฐวิสาหกิจ
+ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
+ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธกส.
+ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธสน.
+ ธนาคารออมสิน
+ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธอส.
+ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
+ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธอท.
+ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
+ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย, บตท. SMC
+ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย, ธพว.
   จากเดิม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บอย.
+ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, บสย. SICGO
+ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
+ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
+ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน, บบส. AMC, หรือที่ บบส.
+ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, กยศ.
+ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, (ธพส.),
   รัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ -
   บริหารงานก่อสร้างศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ
 
กองทุน
+ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กบข.
 
อื่นๆ
+ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์, GFMIS
+ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, บสท., TAMC
+ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด, บสก.
+ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, IFCT
+ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด