Home
 
หน่วยงานราชการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
   

 
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปรับปรุง : 2 กันยายน 2548
 
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
+ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
+ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, สพก.
     - สำนักพัฒนาการกีฬา
+ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 
รัฐวิสาหกิจ
+ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
+ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 
องค์การมหาชน
+ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สสปน.