Home
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  หน่วยงานราชการ 
  ด้านปศุสัตว์
  หน่วยงานที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
  หน่วยงานอิสระ
  พรรคการเมือง 
  องค์กรระหว่างประเทศ
  สถาบันการเงินในประเทศ
  มหาวิทยาลัยของรัฐ
  มหาวิทยาลัยของเอกชน
  สถาบันราชภัฎ
  PROFESSIONAL  ASSOCIATIONS
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

มหาวิทยาลัยของรัฐ
 
2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา)
+ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
+ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
22 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทจํากัดรับนักศึกษา) :
18 มหาวิทยาลัยของรัฐ, และ 4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
+ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      - สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), สตท.
+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
+ มหาวิทยาลัยทักษิณ
+ มหาวิทยาลัยนเรศวร
+ มหาวิทยาลัยบูรพา
+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
+ มหาวิทยาลัยมหิดล
+ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
+ มหาวิทยาลัยศิลปากร
+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
+ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
+ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
+ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
+ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
+ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, นราธิวาส - 4 วิทยาเขต คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพตากใบ, และวิทยาลัยบรมราชชนนี นราธิวาส (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 กรกฎาคม 2546)
+ มหาวิทยาลัยนครพนม (ตั้งแต่ 2 ก.ย. 2548) - โดยรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม วิทยาเขตนครพนมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม และวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม