การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบานการที่ให้ได้มาซึ่งซึ่งพัสดุที่ต้องการทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จำนวน
ราคา เวลา และแหล่งขาย เพื่อดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในหัวข้อนจะกล่าวถึงว่า เมื่อส่วนราชการได้กำหนดความต้องการ
พัสดุและได้รังบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแล้ว ผู้จัดต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยมีกระบวนการดังนี้

 1. จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ต้องทำรายงานขอซื้อ/จ้าง โดยระุบุรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง วึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
  มี 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิีีธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e - Aution)การกำหนด
  ว่าจะใช้วิธีการใดนั้น ต้องพิจารณาตามวงเงินและเงื่อนไขต่าง ๆ กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
  เพิ่มเิติม
 2. การเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ผู้จัดซื้อจัดจ้างต้องทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ที่จัดทำไว้แล้วสนอขออนุมัติ ตามขั้นตอนจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
 3. มอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการต่างๆเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จ้างส่วนราชการต้องมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหรือคณะกรรมการ
  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ วิธีสอบราคาและแต่้งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาวิธีการประกวดราคาจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซอง
  สอบราคา วิธีประกวดราคาจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา วิธีพิเศษจะแต่งตั้ง
  คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีe-Autionจะแต่งตั้งคณะกรรมการ e-Aution และทุกวิธีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
  เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง
 4. การจัดซื้อ/จ้าง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับนุมัติ ดังนี้
  วิธีตกลงราคา ติดต่อหาผู้ขายหรือสืบราคาที่เหมาะสมโดยตรง และต่อรองราคาตกลงพร้มเงื่อนไข
  วิธีสอบราคา ติดต่อผู้ขายโดยตรงผละปิดประกาศการสอบราคา และเปิดซองสอบราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการสอบราคา
  วิธีประกวดราคา ปิดประกาศกับเผยแพร่การประกวดราคาผ่านทางสื่อสารมวลชนและหรือติดต่อผู้ขายโดยตรง รับซองและเปิดซองประกวดราคา
  และพิจารณาผลการประกวดราคา
  วิธีพิเศษ เจรจาตกลงหรือสืบราคาหรือขอให้มีการเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง
  วิธีกรณีพิเศษพิจารณาสั่งซื้อ/จ้างจากส่วนราชการและหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิด/ทำงานจ้างนั้นเอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้จัดซื้อจัดจ้า้ง
  หรือมีกฎหมายหรือมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อ/จ้าง
  วิธประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ี e-Auction พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง ประกาศเผยแพร่/เชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมการประมูล
  พิจารณาคัดเลือกผู้ค้า ช้ีแจง/จัดฝึกอบรมคณะกรรมการ e-Auction และผู้ค้าเกี่ยวกับการปะมูลเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประมูล
 5. สั่งซื้อ/จ้าง เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จนได้ผู้ขาย/รับจ้างแล้ว ก็ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการสั่งซื้อ/จ้าง ตามข้อกำหนดในระเบียบ
 6. ควบคุมงาน(ถ้ามี) และหรือตรวจรับพีัสดุ/การจ้าง ให้เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการ