ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าบ้าน

 

สิทธิการเิบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
การใช้สิทธนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้
เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการใหม

[1] [2] [3]
****************************พัฒนาเว็บไซต์ โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ Tel./Fax. 02-6534906 E-mail : audit@dld.go.th
เริ่มพัฒนา 30 พฤษภาคม 2548   ปรับปรุงล่าสุด 8 มิถุนายน 2548