ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

.. 2530

--------------

 

                เพื่อให้การดำเนินการด้านสวัสดิการของข้าราชการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการครองชีพของข้าราชการ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังนี้

 

หมวด 1

ข้อความทั่วไป

                   ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ .. 2530"

                   ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                   ข้อ 3 บรรดากฎ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง และระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                   ข้อ 4  ในระเบียบนี้

                   "ส่วนราชการ" หมายความว่า กรม ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและจังหวัด

                   "ข้าราชการ" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจำในส่วนราชการด้วย

                   "สวัสดิการภายในส่วนราชการ" หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใด ที่คณะกรรมการอนุมัติให้จัดขึ้นหรือที่ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการในการปฎิบัติราชการและการดำรงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการอยู่แล้ว

                   "กองทุนสวัสดิการ" หมายความว่า กองทุนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

                   "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการ

                    "กระทำเป็นธุรกิจ" หมายความว่า การดำเนินกิจกรรมซึ่งเป็นไปในทางการค้าให้กับบุคคลทั่ว ไป

                   ข้อ 5  ให้เลขาธิการ .. และอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

 

 

 

หมวด 2

อำนาจหน้าที่

                   ข้อ 6 ให้มีศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ เป็นหน่วยงานภายในสำนักงาน .. เพื่อประสานงาน เผยแพร่ ดำเนินการจัดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ โดยมีหน้าที่ดังนี้

(1)     เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการแก่คณะรัฐมนตรี

(2)     เป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

(3)     สนับสนุนการจัดสวัสดิการภายใน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือปฎิบัติในแนวทางเดียวกัน

(4)     ดำเนินการจัดหรือร่วมมือกับส่วนราชการต่าง จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และศึกษาหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

(5)     ดำเนินการอื่น ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

ข้อ 7 ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะริเริ่มดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีหรือร่วมกับส่วนราชการอื่นจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการขึ้น เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ ปฎิบัติราชการและการดำรงชีวิตของข้าราชการในสังกัด

เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบนี้ ให้สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีเป็นหน่วยเดียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงหรือสำนักงานปลัดทบวงแล้วแต่กรณี

ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการของข้าราชการโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โดยพยายามให้ใช้อัตรากำลังที่มีอยู่เดิม การขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวให้ทำได้ตามความจำเป็นอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงความประหยัดเป็นประการสำคัญ

ข้อ 9 ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการ สวัสดิการ……………….(ชื่อส่วนราชการ)" โดยให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นประธาน และข้าราชการในส่วนราชการนั้นในจำนวนที่เหมาะสมเป็นกรรมการ โดยให้คัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเหรัญญิก และอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1)  กำหนดนโยบายการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ภายในส่วนราชการนั้น

(2)  กำหนดระเบียบทั่วไปในการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

(3) กำหนดระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ เช่น ระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ และการจัดทำบัญชี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ ข้อ 6 (3) ข้อ 22 และข้อ 23

(4) ภายใต้บังคับข้อ 14 อนุมัติให้มีการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ในส่วนราชการนั้น รวมทั้งพิจารณายุบเลิกการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง

(5) ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และอำนวยการจัดสวัสดิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการในส่วนราชการนั้น

(6) แต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการจัดการและหรือดำเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือคณะอนุกรรมการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการในส่วนราชการนั้น

ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งจากการเลือกตั้งของข้าราชการในสังกัดก็ได้

ข้อ 10 ให้เหรัญญิกตามข้อ 9 มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีตามหมวด 4 การเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ

ข้อ 11 ให้ผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการตามข้อ 8 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1)  ติดต่อประสานงานกับศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ

(2)  เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

(3)   เสนอแนะรูปแบบหรือแนวทางการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการต่อคณะกรรมการ

(4) ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการจัดการ และหรือดำเนินการจัด สวัสดิการภายในส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ และระเบียบการจัดสวัสดิการภายใน ส่วนราชการ

(5)   ศึกษาหาวิธีการและดำเนินการด้านสวัสดิการของส่วนราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ข้อ 12 สวัสดิการซึ่งมีกฎหมายรองรับไว้เป็นการเฉพาะก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายนั้น และให้ถือเป็นสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบนี้

                   ข้อ 13  การปฏิบัติงานสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบนี้ให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ

 

หมวด 3

การดำเนินการ

                   ข้อ 14 ประเภทของสวัสดิการภายในส่วนราชการ มีดังต่อไปนี้

(1)  การออมทรัพย์

(2)  การให้กู้เงิน

(3)  การเคหะสงเคราะห์

(4)  การสงเคราะห์ข้าราชการ

(5)  การฌาปนกิจ

(6)  การกีฬา และนันทนาการ

(7)  ร้านสวัสดิการ

(8)  กิจการอื่น ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

                   ข้อ 15 สวัสดิการภายในส่วนราชการทุกประเภท จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว

                   ข้อ 16 ให้มีการประเมินผลการจัดสวัสดิการและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน 90 วัน นับแต่วันปิดบัญชี  และเมื่อคณะกรรมการรับทราบแล้ว ให้ส่งสำเนาให้ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ ข้าราชการทราบ

                   ข้อ 17 สวัสดิการภายในส่วนราชการอาจใช้เนื้อที่อาคารสถานที่ของทางราชการหรือปลูกสิ่งก่อสร้างขึ้นในที่ดินของทางราชการได้ตามสมควร เพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ โดยทางส่วนราชการจะไม่เรียกเก็บเงินค่าตอบแทน ทั้งนี้ต้องไม่ใช่กรณีที่กระทำเป็นธุรกิจ

                   ข้อ 18 หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจอนุมัติให้ใช้น้ำและกระแสไฟฟ้าของส่วนราชการเพื่อการจัด สวัสดิการภายในส่วนราชการได้โดยประหยัด ทั้งนี้ไม่รวมถึงร้านอาหาร สหกรณ์ ร้านค้า สนามกีฬา ฯลฯ ที่กระทำเป็นธุรกิจ ซึ่งต้องใช้น้ำและกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

                   ข้อ 19 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมสถานที่ราชการหรือทรัพย์สินของส่วนราชการที่ใช้ในการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการก่อน หากไม่พอจึงให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย

 

หมวด 4

การเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ

                   ข้อ 20 ให้มีกองทุนสวัสดิการสำหรับใช้จ่ายในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

                   กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได้ดังนี้

(1)  เงินรายรับที่เกิดจากการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

(2)  เงินรายได้อื่น เช่น เงินดอกผล หรือเงินบริจาค เป็นต้น

                   เงินกองทุนสวัสดิการให้นำฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือเป็นการไม่สะดวก หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดให้นำฝากธนาคารพาณิชย์อื่นก็ได้

                   ข้อ 21 ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจก่อหนี้ผูกพันและอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ

                   ข้อ 22 ระบบบัญชีให้จัดทำตามระบบบัญชีสากล และให้จัดทำงบรับจ่ายประจำเดือนเสนอ คณะกรรมการเพื่อทราบ

                   ข้อ 23  การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้งตามปีปฏิทิน และให้ทำงบการเงินแล้วส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) ตรวจสอบภายใน 90 วัน นับแต่วันปิดบัญชี และเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ เมื่อคณะกรรมการรับทราบแล้ว ให้ส่งสำเนาให้ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ ข้าราชการทราบ

 

หมวด 5

บทเฉพาะกาล

                   ข้อ 24  ส่วนราชการใดที่จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ 14 และมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้อยู่แล้วให้ถือว่าสวัสดิการภายในส่วนราชการนั้นเป็นสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบนี้

                   ข้อ 25  ส่วนราชการใดที่จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ 14 แต่ยังไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าสวัสดิการภายในส่วนราชการนั้นเป็นสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบนี้ และส่วนราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการตามระเบียบนี้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

                   ข้อ 26  ส่วนราชการใดที่ยังไม่ได้จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ก็ให้ดำเนินการจัด สวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบนี้ ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

                                                                   ประกาศ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2530

                                                                             พลเอก . ติณสูลานนท์

                                                                                   นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ       ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 233

                   ฉบับพิเศษ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2530