การพัฒนาพันธุ์โคเนื้อภายใต้การกำกับดูแลของกองบำรุงพันธุ์สัตว์ในระยะแรกนั้น ได้ใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโต การคัดเลือกพันธุ์ ใช้อัตราส่วนน้ำหนักของโคคัดเลือก ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยใช้คุณค่าการผสมพันธุ์ (Estimated Breeding Value, EBVs) ร่วมด้วย ซึ่งทำให้การปรับปรุงพันธุ์มีความก้าวหน้าและมีความแม่นยำในการคัดเลือกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดสร้างฐานข้อมูลโคที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ได้แก่ โคพันธุ์พื้นเมือง โคพันธุ์ไทย บราห์มัน โคพันธุ์ตาก และโคพันธุ์กบินทร์บุรี โดยรวบรวมข้อมูลด้านพันธุ์ประวัติ และด้านการเจริญเติบโตในระยะต่างๆ มีการใช้โปรแกรม HERD MASTER เข้ามาช่วยในการจัดการฟาร์มและสร้างระบบข้อมูลภายในฟาร์ม และใช้โปรแกรม BREEDPLAN เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์คุณค่าการผสมพันธุ์ทั้งหมด โดยจะทำการวิเคราะห์คุณค่าการผสมพันธุ์ (EBVs) เป็นประจำทุกๆ ปี จนถึงปัจจุบัน จำนวนข้อมูลโคทั้งหมดประกอบด้วยข้อมูลพันธุ์ประวัติจำนวนกว่า 68,145 ข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลน้ำหนักแรกเกิด ข้อมูลน้ำหนักหย่านมปรับเมื่ออายุ 200 วัน ข้อมูลน้ำหนักเมื่ออายุ 400 วัน และข้อมูลน้ำหนักเมื่ออายุ 600 วัน สามารถวิเคราะห์คุณค่าการผสมพันธุ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกโคและดูแนวโน้มทิศทางการคัดเลือกสัตว์พันธุ์ดีต่อไป สำหรับพันธุ์โคเนื้อที่กองบำรุงพันธุ์สัตว์ทำการผลิตและขยายพันธุ์สู่เกษตรกรในปัจจุบันนั้นมีดังนี้
1. โคพันธุ์พื้นเมือง
(Native Cattle)
โคขาวลำพูน
โคอีสาน
โคลาน
โคใต้
2. โคพันธุ์บราห์มัน
(Brahman)
โคบราห์มันเทา
โคบราห์มันแดง
3. โคพันธุ์ตาก
(Tak Beef Cattle)
พ่อพันธุ์โคพันธุ์ตาก
แม่พันธุ์โคพันธุ์ตาก
4. โคพันธุ์กบินทร์บุรี
(Kabinburi Beef Cattle)
พ่อพันธุ์โคกบินทร์บุรี
แม่พันธุ์โคกบินทร์บุรี
5. ⤷Ҩ
(Tajima Cattle)
;ѹ⤷Ҩ
٧⤷Ҩ
Ѻ˹ѡ