เยี่ยมชมลุงเชาว์ฟาร์ม
นายวิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมจิตร อินทรมณี ผอ.กองอาหารสัตว์ นายธงชัย ปอศิริ หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี และ ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการฟาร์ม "ลุงเชาว์ฟาร์ม" ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ตั้งอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารฟาร์มคนปัจจุบันคือ คุณเรวัตร  วัชราไทย ซึ่งภายในฟาร์มมีพ่อและแม่พันธุ์โคเนื้อนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมากมาย การเลี้ยงเป็นแบบครบวงจรทั้ง การเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูก การขุน ตลอดจนการชำแหละซากเพื่อส่งเนื้อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
คุณเรวัตร  วัชราไทย เจ้าของฟาร์มให้การต้อนรับ
คณะผู้เยี่ยมชม
เริ่มจากฝูงโคขุนพันธุ์บราห์มันเทา
โคที่เข้าขุน
โคที่เข้าขุน
โรงขุนโคที่แบ่งเป็นรุ่นๆ
โรงขุนโคที่แบ่งเป็นรุ่นๆ
โรงขุนโคที่แบ่งเป็นรุ่นๆ
ลานคอกที่สะอาดเสมอ
โคมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
แปลงหญ้าที่ปลูกสวยงามมาก
แปลงหญ้าอยู่ใกล้คอก
แปลงหญ้าอยู่ใกล้คอก
แปลงหญ้าอยู่ใกล้คอก
ฝูงแม่พันธุ์บราห์มันแดง
ฝูงแม่พันธุ์บราห์มันแดง
ฝูงแม่พันธุ์บราห์มันเทา
ฝูงแม่พันธุ์บราห์มันเทา
โคพ่อพันธุ์
โคพ่อพันธุ์
โคพ่อพันธุ์
ฝูงโคพ่อพันธุ์
ฝูงโคพ่อพันธุ์
ฝูงแม่พันธุ์บราห์มันแดง