ฟาร์มรวมทรัพย์

ดำเนินการโดย     นายสุรเดช ใจตูม
ที่ตั้ง        เลขที่ 169 หมู่ที่ 9 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 081-9739910

คุณเยาวลักษณ์ และคุณอรพรรณ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยฯ โคเนื้อ เข้าเยี่ยมชม
ฝูงโคในฟาร์ม

ลักษณะฟาร์ม       เป็นการเลี้ยงโคพันธุ์ตาก และลูกผสมบราห์มัน- ตาก มีโคทั้งสิ้นจำนวน 174 ตัว แบ่งเป็นโคพ่อพันธุ์ 4 ตัว โคแม่พันธุ์ 170 ตัว

มีการเลี้ยงดูโคเป็นอย่างดี โดยเลี้ยงด้วยอาหารข้นและอาหารหยาบตามความต้องการของโค เป็นการเลี้ยงแบบครบวงจร กล่าวคือ มีการเลี้ยงโคพ่อ – แม่ พันธุ์เพื่อผลิตลูก หากเป็นลูกเพศเมียจะเก็บไว้ทำพันธุ์ ส่วนลูกตัวผู้จะนำไปขุนขาย
ด้านการจัดการโค เกษตรกรได้มีการจัดการฟาร์มโดยการแบ่ง โคออกเป็น 3 ฝูงผสมพันธุ์ ดังนี้ ฝูงที่ 1 เป็นฝูงพันธุ์แท้ จำนวน 70 แม่ ฝูงที่ 2 เป็นฝูงลูกผสมตาก 62.5-75% จำนวน 50 แม่ และ ฝูงที่ 3 เป็นฝูงลูกผสมตาก 50% หรือน้อยกว่า จำนวน 50 แม่ มีการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงทำให้ได้ลูกโคเกิดจำนวนมากและมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงดี
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยฯ โคเนื้อตรวจดูสภาพพื้นที่ฟาร์ม
ดูสภาพความเป็นจริง
ซักถามปัญหาที่พบ
ซักถามปัญหาที่พบ
สภาพสถนนภายในฟาร์มที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ
สภาพสถนนภายในฟาร์มที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ
ถนนขาดต้องเดินข้ามคลอง
ดูแปลงพืชอาหารสัตว์
ดูแหล่งน้ำ
มีบ่อน้ำ 5 บ่อ
บ่อที่ 1
บ่อที่ 2
เรือนเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
รถเอนกประสงค์สำหรับใช้ในฟาร์ม
ฝูงลูกโคเพศผู้เตรียมขุนขาย
ฝูงโคตากลูกผสม
สภาพโรงเรือน
โคเล็มหญ้าใกล้บ่อน้ำ
บ่อน้ำที่ 5 สำหรับฝูงโคพันธุ์แท้
ลงพื้นที่เพื่อดูสุขภาพโค(ฝูงพันธุ์แท้)
สภาพโคที่อยู่แบบสุขสบาย
โคพันธุ์ตากเชื่องทุกตัว
พ่อพันธุ์ตากที่ใช้คุมฝูง
ลูกโคยังไม่หย่านม
ทั้งแม่และลูกโค
ลูกโคตัวโตเกือบเท่าแม่
ฝูงโคปล่อยแทะเล็ม
เป็นฟาร์มมาตรฐานโคเนื้อ
ด้านพืชอาหารสัตว์ ได้แบ่งแปลงพืชอาหารสัตว์ออกเป็นแปลงย่อยให้สัตว์เข้าแทะเล็ม และปลูกพืชอาหารสัตว์ คือ หญ้าแพงโกล่าและรูซี่ ไม่มีการแปรรูปอาหารสัตว์เพราะยังไม่สามารถผลิตได้มากพอ และมีปัญหาเรื่องวัชพืชรบกวน แต่ได้ซื้อฟางแห้งไว้ให้กินเสริมบ้าง  
แปลงหญ้ารูซี่ สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์
แปลงหญ้าแพงโกล่า
กลับหน้าหลัก