นางสาวภัทร เชื้อพลายเวช

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 6

ู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ

นายวีระศํกดิ์ ปินตาวงศ์

นายสัตวแพทย์ 6

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์

นายสัตวแพทย์ 4

นายทศพล ต่อศรี

นายสัตวแพทย์ 4

นายสัญญา คิดอยู่

สัตวแพทย์ 4


นายนิคม ไชยแสน

เจ้าหน้าที่ธุรการ 5

นายประมิน ทองโต

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3

นางวิรารัตน์ แสงราม

นักวิชาการสัตวบาล 3

นายวิชิต ประไวย์

นักวิชาการสัตวบาล 3


นางสาวปทุมรัตน์ เที่ยงธรรม

เจ้าพนักงานสัตวบาล 2

นางสาวชนิตา กลีบแดง

เจ้าพนักงานธุรการ 2

นายทิวา เกษร

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

นายศรชัย งามใส

พนักงานขับรถยนต์


นายสำราญ เนตรจันทร์อัด

พนักงานขับรถยนต์

นายทองมา ถาวะโร

นักการภารโรง์

 

 

หมายเหตุ ปรับปรุงล่าสุด 24 มกราคม 2550