ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


รายการ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานอื่นๆ  
แบบคำขอมีบัตรพนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือรับรองการเป็นสารวัตรตาม พ.ร.บ โรคระบาดสัตว์ พศ.๒๔๙๙ (21 พ.ค 52)
แบบสำรวจและหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว  
- แบบฟอร์มแบบสำรวจ
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองของลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มใบสมัครสัญญาจ้างเหมาพนักงานผู้ช่วยสารวัตรกรมปศุสัตว์  
- แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมา
- แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- แบบฟอร์มบันทึกการลงเวลา
แบบฟอร์มประวัติหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ 2533
แบบคำขออนุญาต/แบบคำร้อง  
แบบคำขออนุญาตนำหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.1)
แบบคำขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่านราชอาณาจักรไทย (แบบ ร.1/1)
แบบคำร้องขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน (แบบ ต.ร.1)
แบบคำร้องขอรับการตรวจรับรองสถานกักเก็บซากสัตว์เอกชน (แบบ ต.ร.ซ.1)
แบบฟอร์มรายงาน  
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อและจัดสรรเวชภัณฑ์
แบบสอบถามความต้องการใช้วัสดุเวชภัณฑ์ ปี 2551
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิับัติงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิับัติงานด้านสุขภาพโครงการโคล้านครอบครัว (รายงานประจำเดือน)
แบบ บรส.สสอ.1 รายงานเวชภัณฑ์กิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์
แบบ บรส.สสอ.2 รายงานการปฏิบัติงานกิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์ 
แบบ บรส.สสอ.3 รายงานผลการตรวจห้องปฏิบัติการเบื้องต้น หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์ 
แบบ บรส.สสอ.4 รายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533
แบบ บรส.สสอ.5 รายงานการออกใบอนุญาตตั้งและดำเนินสถานพยาบาลสัตว์ (ขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต)
แบบ บรส.ปศจ.1 รายงานการปฏิบัติงานกิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์
แบบ บรส.ปศจ.2 รายงานผลการตรวจห้องปฏิบัติการเบื้องต้น หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์ 
แบบ บรส.ปศจ.3 รายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533
แบบฟอร์มอื่นๆ  
download Logo "World rabies day"คลิกที่นี่  ข้อความ "ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน"
  (16 มิ.ย 52)
แบบฟอร์มการสำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สคบ.ตาม พ.รบ.คอมฯ   (24มี.ค 52)
แบบปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 2549
แบบฟอร์มและตัวอย่างการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ
แบบฟอร์มการรายงานข้อผิดพลาดจากการใช้ระบบ Internet GIS for Animal Production
แบบฟอร์มการรายงานโรคระบาดสัตว์  
แบบฟอร์มการรายงานโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น กคร.1-5
   
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552