บุคลากรด่านกักกันสัตว์ชลบุร

น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร

ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชลบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

น.สพ.อนุรักษ์ ม่วงทิม

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้างานอำนวยการ

นายอุทิศ สมิง

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวภาสินี ศิริมานะโชติกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

      1. พิจารณาการจัดระบบใช้จ่ายงบประมาณร่วมกับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชลบุรี การจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับและจ่ายเงินของด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
      2. งานพิธีการขออนุญาตนำเข้า นำออก นำผ่านสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
      3. วางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบปฏิบัติงานในภาพรวมของด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
      4. งานสารบัญ  งานพัสดุ และการจัดสรรใช้ยานพาหนะของด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
      5.  ติดตามการจัดทำและจัดส่งรายงานสรุปผลปฏิบัติของงานอื่นๆ
      6.  ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำรายงานเรื่องเวลาปฏิบัติงาน การลาป่วย ลากิจ ฯลฯ และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
      7.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ หรือเร่งด่วน

 

ฝ่ายนำเข้า 

นายนพปฎล สุวรรณมาโจ

ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายนำเข้า

นางสาวจริญญา แก้วเข้ม

นักวิทยาศาสตร์

นางหนูนิตย์ คงเจริญ

นักวิทยาศาสตร์

   
นางสาวกุลฤดี ทิพย์เนตร

นักวิทยาศาสตร์

นางสาววิไล ชูรัตน์

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์


ฝ่ายส่งออก

นายกิติพงษ์ สอดศรี

ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายส่งออก

นายธีระศักดิ์ ประซิสีขัง

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

นางสาวรสสุคนธ์ ทองงาม

ตรวจป้องกันโรค

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

      1.  ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และสถานกักเก็บซากสัตว์เอกชน
      2.  การตรวจสอบ ทำลายเชื้อโรค เก็บตัวอย่างสัตว์ ซากสัตว์ อาหารสัตว์ และสินค้าอื่นๆ ที่รับผิดชอบซึ่งมีการนำเข้า นำออก นำผ่านทางด่านกักกันสัตว์ชลบุรี เพื่อทำการตรวจในเบื้องต้น การส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรวบรวมสรุปและรายงานผลการปฏิบัติ
      3.  ศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการในการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
      4.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ หรือเร่งด่วน

กรณีที่กำลังเจ้าหน้าที่หรือยานพาหนะของงานตรวจสอบมาตรฐานไม่เพียงพอให้สามารถประสานงานกับงานอำนวยการ และงานสารวัตรได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพของงาน

 

ฝ่ายสารวัตร

นายฐณพลมงคล พันธุ์พฤกษ์

ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายสารวัตร

นายศิวัชร พึขุนทด

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

        1.  งานด้านปราบปราม สืบหาข่าว และงานอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ของสารวัตรตามที่กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
              กำหนด ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
        2.  วางแผนพัฒนาระบบงาน และเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิด
        3.  ประสานงานหน่วยงานด้านการปราบปราม หรือหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนงานด้านการปราบปราม
        4.  หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์  พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ และพนักงานผู้ช่วยสารวัตรกรมปศุสัตว์ ให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด
รายงานพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืนระเบียบวินัยต่อหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชลบุรีเพื่อพิจารณา
        5.  ควบคุมการปฏิบัติและการจัดทำรายงานงานของจุดตรวจระหว่างโซนจำนวน ๒ จุดที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรีรับผิดชอบ
        6.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ หรือเร่งด่วน

 

<กลับไปหน้าแรก>