ศูนย์สารสนเทศ ได้ทำการปรับปรุงเวอร์ชันของระบบ e-Service ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา 23.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานโดยรวมของระบบ โดยสังเกตได้จากมีปุ่มการใช้งาน หรือฟิลด์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นบนแบบฟอร์มนำเข้า-ส่งออก (ร.7 ร.8 และ ร.9) และ Health Certificate ต่าง ๆ (สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร ตามโครงการ NSW ในอนาคต แต่ทั้งนี้ ยังไม่เปิดให้ใช้งานระบบในส่วนนี้ ฉะนั้น ให้ดำเนินงานด้วยวิธีการเดิม และเมื่อเปิดใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร จะแจ้งให้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป    
ส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติม และมีผลต่อการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้ ให้กรอกรายละเอียดของเลขที่ Invoice วันที่ออก Invoiceและลำดับที่ใน Invoice ก่อนบันทึกข้อมูล มิฉะนั้น จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
โดยให้กรอกรายละเอียดสมมุติก่อนการบันทึกข้อมูลแต่ละครั้ง ดังนี้
1. เลขที่ Invoice ให้ระบุ 99
2. วันที่ออก Invoice ให้ระบุเป็นวันที่ปัจจุบัน
3. ลำดับที่ใน Invoice ให้ระบุเป็น 9
กรณี เจ้าหน้าที่ทราบรายละเอียดที่ถูกต้องในข้อ 1 - 3 สามารถระบุข้อมูลตามจริง          ( 20 ก.ค52)

 
 
 
หนังสือสั่งการ

ส่วนควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกัน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
โทร 0-2653-4444 ต่อ 4178 ทาง e-mail address:dcontrol8@dld.go.th

ปรับปรุง ณ วันที่ 12 ต.ค2552