ถึง>>ผอ.สสอ1.9 ปศจ.76 จังหวัด,ผอ.ศูนย์อ้างอิงฯ,
และหัวหน้าด่านกักกัันทั่วประเทศ
       สำนักควบคุม้องกันและบำบัดโรคสัตว์อแจ้งรายละเอียด
การใช้รหัสกิจกรรมย่อยและ รหัสกิจกรรมย่อย สำหรับป
ีงบประมาณ พ.ศ 2553 เพื่อให้หน่วยงานศูนย์ต้นทุนใช้ประกอบ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ สำนักควบคุม ป้องกันและ
บำบัดโรคสัตว์จัดสรรให้
หนังสือ ด่่วนที่สุด ที่ กษ 0610.01/ว9438 ลว.11 พ.ย 2552
รายละเอียดการใช้รหัสกิจกรรมย่อย
ติดต่อสอบถาม: คุณฉัตรสิริ โทร 0 2653 4444 ต่อ 4113