สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้น้อมเกล้าฯถวายท่อนพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ จำนวน 1.5 ตัน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ในกิจการของโครงการต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัย

ซึ่งพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ดังกล่าว มีค่าเฉลี่ยของผลผลิตน้ำหนักสดต่อไร่สุง (15-20 ตัน/ไร่/ปี) มีคุณค่าด้านอาหารสัตว์ค่อนข้างดี และปรับตัวได้กว้างขวางในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ตลอดจยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุก 4-5 เดือน ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้มากกว่า 6 ครั้ง --> download เอกสารเพิ่มเติม   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานท่อนอ้อยอาหารสัตว์ดังกล่าวจำนวน 1.5 ตัน ให้แก่โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เป็นผู้ปลูกและดูแลแปลงอ้อยอาหารสัตว์

แก้ไขล่าสุด ( อังคาร, 11 พฤษภาคม 2010 06:14 )