รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการเลี้ยงโค - กระบือ แบบพอเพียง"

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน

1

นาย คัมภีร์ ภักดีไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

2

ว่าที่ รท.ณรงค์ศักดิ์ คำชม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

3

นาง สุกัญญา คำพะแย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น

4

นาย อุดม ชัยนนท์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น

5

นาย วิวัฒน์ กัลยาลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

6

นาย ดำริ สุวรรณสุระ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

7

นาย เสน่ห์ ลาภอารมณ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

8

นาย อดิศักดิ์ แพทย์พิพัฒน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว

9

นาย จักรพงศ์ ขานโบ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

10

นาย อภิชาติ บุญเรืองขาว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี

11

นาย สุวิทย์ อินทฤทธิ์

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

12

นายประพันธ์ เสียงเพราะ

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

13

นาย อาทิตย์ เชื้อทอง

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

14

นาย ประเสริฐศักดิ์ นันทชมชื่น

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย

15

นาย ปริญญา จเรรัชต์

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย

16

นายสัญญา อาจสามารถ

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์

17

นาย ทองพูล เคนมาตร

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์

18

นาย วิมศักดิ์ รัชอินทร์

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร

19

นางจรุณี อินทร์ช่วย

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง

20

นายก ฤษฎา แสงวันทอง

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี

21

นาย วัชรพล เชื้อเพชร

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี

22

นาย บำรุง คงไฝ

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

23

นาย คมสัน สันเหล็ม

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

24

นาย พิเชฏฐ์ มหาแสน

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์

25

นาย รณชิต ถิตย์ประเสริฐ

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์

26

นาย จิระศักดิ์ ดามะนาว

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

27

นาย สมัย สีดาว

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

28

นาย เมธี ษรจันทร์ศรี

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

29

นาย อนุสรณ์ จันทสร

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย

30

นาย ปฐมพงษ์ สิทธิธูรณ์

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย

31

นาย ปรีชา ปานทอง

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย

32

นาย วิชัย อาระหัง

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

33

นาย ทวนชัย อินทร์จันทร์

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

34

นาย ศราวุธ เนืองนา

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

35

นาย สมใจ สุขหร่อง

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

36

นาย ประสงค์ เพชรทอง

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง

37

นาง ศุภวันจักรี ดอนไสว

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

38

นาย ทัศนพงษ์ ชาญวารินทร์

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

39

นาย อาญัติ เพิ่มสิน

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

40

นาย เกียรติชัย อินขันธ์

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

41

นาย นิกร ดาวศรี

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม

42

นายวิวัฒน์  นนทะสร

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย

43

นาย ขวัญชัย ทัศคร

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

44

นายรัตนศักดิ์  พินิจเมือง

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

45

นาย อภิสิทธิ์ จันทสร

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

46

นายประภาส  บุตรชา

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

47

นาย สุทัศน์ สุนทรวัฒน์

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

48

นายจรูญโรจน์  จันทรศิริ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

49

นาย ธงชัย ปอศิริ

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี

50

นาย เทวา ฉวิงรัมย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

51

นายรังสิต โชติศิริคุณวัฒน์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

52

นาย จีรสิน พันธุ์โสดา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

alt

 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  ระบบการเลี้ยงโค – กระบือ แบบพอเพียง

วันที่ ๒๗ – ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ  อาคารฝึกอบรม  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

 

๑.     จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๕๘ คน (๑๙๓.๓%)

๑.๑ ผู้เข้าร่วมประชุม        รวม  ๕๒  คน

๑.๒ วิทยากร/ผู้อภิปราย-เสวนา  รวม  ๖  คน

                        เป้าหมาย  ๓๐ คน

๒.     แนวคิดของระบบการเลี้ยงโค-กระบือ แบบพอเพียง โดย  ผอ.ศุภชัย  อุดชาชน  (ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น)

        หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป ในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

      ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

      การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ คือเน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกัน

      เมื่อพิจารณาโดยรอบด้านแล้วจะเห็นได้ว่า กองอาหารสัตว์ กำลังขับเคลื่อนและนำเสนอในขณะนี้ โดยเฉพาะ เรื่อง “ระบบการเลี้ยงโค – กระบือ แบบพอเพียง” นั้น  นับว่าสามารถทำให้คำว่า  “พอเพียง” มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด  และขอให้ยึดเอาประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักในการทำงาน

๓.     การขยายผล/การบูรณาการกับส่วนงานอื่นสู่เกษตรกร

โดย วิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม   ธงชัย  ปอศิริ  และ พิเชฏฐ์  มหาแสน (สถานีฯเพชรบูรณ์/สุพรรณบุรี/กาฬสินธ์)

ความเป็นมาของเพชรบูรณ์โมเดล โดยย่อ มาจากการนำระบบการผลิตแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี ซึ่งมี รศ.ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์ เป็นต้นแบบ  มาดำเนินการสาธิตและติดตั้งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ เดือน กันยายน ๒๕๕๑ โดยความร่วมมือของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ต่อมาได้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก และมีการตั้งข้อสังเกตในการที่จะเชื่อมโยงกับกิจกรรมการผลิตอื่นๆ ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จนท้ายที่สุดก็เกิดสโลแกนที่พูดกันติดปาก ฟังแล้วติดหู ดูแล้วก็ติดตา ว่า  “ทำไร่ทำนา ปลูกหญ้าสวนครัว  เลี้ยงวัวหลังบ้านพัก ทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ได้พลังงานทดแทน แก่นเกษตรอินทร์  วิถีพอเพียง  สังคมร่มเย็นเป็นสุข” 

สำหรับการขยายผลในปี ๒๕๕๑-ปัจจุบัน  นั้น  เนื่องจากไม่มีงบประมาณรองรับและสนับสนุน อีกทั้งยังไม่ถูกบรรจุเป็นภารกิจประจำในแผนงาน จึงมีการดำเนินงานในลักษณะ “อาสา” และใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุน เช่น อบต. งบพัฒนาจังหวัด(CEO) งบโครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานต่างๆ เช่น สสอ.เขต๖  สสอ.เขต๔  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดต่างๆ พัฒนาชุมชน รวมทั้งงบจากกองทุนพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน เป็นต้น โดยมีทีมวิทยากรหลักจาก สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์  เป็นทีมช่วยในการขยายแนวความคิด และเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ฯ/สถานีฯ ในสังกัด กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์  โดยเฉพาะในพื้นที่ เขต ๖ ถือเป็นนโยบายของ ผอ.สสอ.เขต ๖ ที่ให้มีการขยายผลสู่เกษตรกร ในทุกพื้นที่ จากนั้น ความสนใจ ความเชื่อมั่น ก็ลุกลามและขยายผลสู่ผู้คน/หน่วยงาน จนหลายแห่งได้ถูกยกระดับเป็นโครงการพัฒนาจังหวัดไปแล้ว ดังตัวอย่าง โครงการที่ ศูนย์ฯขอนแก่น ได้รวบรวมและแจกจ่ายแก่ทุกศูนย์ฯ/สถานีฯ แล้วก่อนหน้านี้

๔.     ชี้แจงแผนงานในปีงบประมาณ ๕๒

โดย คุณโสภณ  ชินเวโรจน์ (กองอาหารสัตว์)

ด้วยกองอาหารสัตว์ เล็งเห็นว่า กิจกรรมนี้มีหน่วยงานในสังกัด กองอาหารสัตว์เป็นผู้ ริเริ่มนำมาขยายผล จนเป็นที่รู้จักและยอมรับว่าเป็นผลงานของกองอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ “ปลูกหญ้าสวนครัว  เลี้ยงวัวหลังบ้าน  พลังงานทดแทน  แก่นเกษตรอินทรีย์  สู่วิถีพอเพียง” ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๕๓  กองอาหารสัตว์ จึงได้กำหนดเป็นกิจกรรมย่อย ในแผนงานของหมู่บ้านหลัก ซึ่งทุกหน่วยงานต้องจัดทำให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ในหน่วยงานและหมู่บ้านหลักด้วย หากมีแล้วก็ขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นต่อไป

การประชุมครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด

๕.     แก๊สชีวภาพ กระบวนการเกิด ระบบการผลิตและการใช้ประโยชน์

โดย ดร. ธำรงศักดิ์  พลบำรุง   ( กองอาหารสัตว์ )

              สภาวะโลกร้อน (Global warming) คือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากในชั้นบรรยากาศมีความเข้มข้นของก๊าซต่างๆมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก (Climate change) คือ สภาวะภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดสภาวะโลกร้อน เช่น อุณหภูมิบรรยากาศ ความชื้นในอากาศ ปริมาณน้ำฝน การเกิดฝนแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น

สภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) ชั้นบรรยากาศรอบโลก ทำหน้าที่เหมือนฉนวนกันความร้อนทำนองเดียวกันกับเรือนต้นไม้ (greenhouse) ที่ทำหน้าที่พรางแสงและลดความร้อนของแสงแดดก่อนผ่านไปยังต้นไม้ แสงอาทิตย์ (พลังงาน) กระทบกับผิวโลกและทำให้โลกอบอุ่น พลังงานส่วนหนึ่งถูกดูดไว้ที่ผิวโลก ส่วนหนึ่งสะท้อนกลับออกไป (re-radiated) นอกชั้นบรรยากาศ ขณะที่ส่วนหนึ่งถูกจับไว้ในชั้นบรรยากาศ พลังงานที่ถูกก๊าซในชั้นบรรยากาศจับไว้นี้ ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) ซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะทำให้ผิวนอกของโลกมีความอบอุ่นมากขึ้น

การจัดการอาหารโค-กระบือ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มี ๑๐ มาตรการ

มาตรการที่ ๑ เพิ่มผลผลิตสัตว์

มาตรการที่ ๒ ลดการไถและปลุกพืชอาหารสัตว์ใหม่ (eliminate cultivation)

มาตรการที่ ๓ จัดการระบบแทะเล็ม (grazing management)

มาตรการที่ ๔ เลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารคุณภาพดี หรือเสริมอาหารข้น

มาตรการที่ ๕ เสริมสารช่วยย่อยอาหาร

มาตรการที่  ๖ เสริมไขมัน

มาตรการที่ ๗ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์

มาตรการที่ ๘ การขุนโค

มาตรการที่ ๙ การจัดการมูลสัตว์ (manure management)

มาตรการที่ ๑๐ การจัดการไนตรัสออกไซด์ (N2O)

๖. การสาธิตอุปกรณ์ ขั้นตอนและกระบวนการติดตั้งชุดการผลิตแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี โดย ทีมสถานีฯเพชรบูรณ์

๗. การสาธิตการนำแก๊สชีวภาพไปใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตร  โดย ทีมสถานีฯเพชรบูรณ์

๘. การสาธิตอุปกรณ์ ขั้นตอน และวิธีการทำถุงหมักแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี โดย ทีมสถานีฯเพชรบูรณ์

๙. กิจกรรม เสวนากลุ่มย่อย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงาน

            - การประกอบชุดถุงแก๊สชีวภาพมีความยุ่งยาก ต้องการซื้อสำเร็จรูปซึ่งราคาที่จำหน่ายไม่สูงเกินไป และการจัดซื้ออุปกรณ์ เช่น ผ้าพีวีซี กาว จัดซื้อที่ไหน

            - ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวความคิดเห็นด้วยกับกิจกรรมที่กองอาหารสัตว์จะดำเนินการ มีความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำถุงหมักแก๊สชีวภาพ สามารถตรวจสอบหรือประกอบเองได้ และสามารถดำเนินการติดตั้งบ่อแก๊สเองได้

            - การพัฒนาการนำแก๊สชีวภาพไปใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรยังคงต้องพัฒนาต่อยอดต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ สถานีฯเพชรบูรณ์ จะได้จัดทำรายละเอียดข้อมูล เพื่อนำเสนอเป็นหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป

๑๐. สรุปผลและปิดการประชุม โดย ดร. ธำรงศักดิ์  พลบำรุง   ( กองอาหารสัตว์ )

            ได้เน้นย้ำกิจกรรมที่กองอาหารสัตว์เห็นชอบ ให้ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการริเริ่ม ที่ดีสำหรับการทำงานในปีที่ ๕๓ นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก เช่น โครงการสร้างนักวิจัยมือใหม่ โครงการอบรมการวางแผนการทดสอง การใช้โปรแกรม SAS และ SPSS และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีการพัฒนาตนเอง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นได้ต่อไป

แก้ไขล่าสุด ( ศุกร์, 09 กรกฏาคม 2010 10:14 )