กองคลัง กรมปศุสัตว์ได้กำหนดขั้นตอนการควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ ของทางราชการไว้ เป็นประโยชน์มาก --> Download

ประกอบด้วย

  1. ขั้นตอนการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
  2. ขั้นตอนการขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด
  3. ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุชำรุด
  4. ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ
  5. ขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
  6. ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินสาธารณประโยชน์ และที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
  7. ขั้นตอนการรับบริจาคทรัพย์สิน
  8. ขั้นตอนการโอนครุภัณฑ์