alt

บทสัมภาษณ์หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร (นายชิต ยุทธวรวิทย์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

กระถินเทพาเป็นต้นไม้โตเร็ว ปลูกง่าย สามารถทำเป็นไม้ใช้สอยได้ดี น่าสนใจมากเหมาะสำหรับปลูกทำเป็นสวนป่าไว้ภายในหน่วยงานครับ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรปลูกไว้แล้ว 200 ไร่

ลักษณะทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์  Acacia mangium Willd. เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตเร็วมีความสูงถึง 30 เมตร แต่โดยปกติแล้วโตเต็มที่จะมีความสูงเกิน 15 เมตร มีช่วงยาวของลำต้นที่ปราศจากกิ่งก้านเกือบครึ่งหนึ่งของความสูงทั้งหมดขึ้นในที่โล่งแจ้ง มีการลัดกิ่งเองตามธรรมชาติ ต้นที่มีอายุมากๆ เปลือกแข็งหนาขรุขระแตกเป็นร่องยาว และมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม

การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้  มีเนื้อไม้แข็ง กระพี้สีเหลืองอ่อน หรือสีครีม แก่นไม้มีสีน้ำตาล เนื้อไม้มีเสี้ยนตรงบริเวณด้านสัมผัส และมีเสี้ยนสนเล็กน้อยบริเวณด้านรัศมี มีความแข็งแรงทนทานดีปานกลาง โดยคุณสมบัติของเนื้อไม้ชนิดนี้ในสวนป่าอายุ 9 ปีจะมีความหนาแน่นไม้สด 420-483 กก/ม3 และในกรณีความหนาแน่นอบแห้งมีค่า 500-600 กก/ม3 ขณะที่ไม้จากสวนป่าอายุ 12 ปี ที่รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย มีความหนาแน่น 570 กก/ม3 เนื้อไม้กระถินเทพาสามารถใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทุกชนิดที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก ทำเครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง เฟอร์เนิเจอร์ ปอกเป็นแผ่นไม้บาง เยื่อกระดาษ ไม้อัด ปาร์ติเกิลบอร์ด ไฟเบอร์บอร์ด และไม้ใช้สอยในรูปฟืน-ถ่าน  ซึ่งให้ค่าความร้อนเท่าๆ กับไม้กระถินณรงค์ประมาณ 4,800-4,900 Kcal/kg สำหรับเยื่อกระดาษที่ได้จากไม้กระถินเทพานั้น เส้นใยมีความยาว 1-1.2 มม. ผลผลิตของเยื่อที่ได้รับมีเปอร์เซนต์สูง เกิน 50%  และนำไปผลิตเป็นกระดาษชนิดดี

การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า   การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศเป็นเมล็ดพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปักชำ และการตอน แต่ส่วนใหญ่นิยมด้วยการเพาะเมล็ดใน 1 กิโลกรัม จะมีเมล็ดประมาณ 80,000-110,000 เมล็ด สำหรับวิธีการเพาะเมล็ดและจัดเตรียมกล้าไม้ปลูกนั้น ก่อนเพาะเมล็ดจะเร่งการงอกด้วยการแช่เมล็ดในน้ำร้อนที่ต้มเดือน 30 วินาที เทน้ำร้อนออกแล้วใส่น้ำเย็นลงไปแทนปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืน จากนั้นหว่านลงแปลงเพาะที่จัดเตรียมไว้เมล็ดจะงอกภายใน 8-10 วัน เมื่อกล้าที่งอกเริ่มมีใบคู่แรกสูง 5-10 ซม. ให้ย้ายชำลงถุงพลาสติกและดูแลประมาณ 2-3 เดือน ขนาดกล้าที่เหมาะสมย้ายปลูกในแปลง 25-30 ซม.

ดิน  เจริญเติบโตได้ดีบนดินที่มีสภาพความเป็นกรด-กรดจัด (pH 4.0-4.5) ดินหลายชนิด เช่น ดินที่หินปะปน ดินที่ถูกชะล้างมาก่อนมีความสมบูรณ์ต่ำ สำหรับดินที่มีฟอสเฟตน้อย การเจริญเติบโตจะไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังขึ้นได้ดีบนดินลึกที่เกิดจากการสลายตัวของวัตถุต้นกำเนิดหรือดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนในบริเวณที่ลุ่ม

การคัดเลือกพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูก   การเตรียมพื้นที่ปลูกจะใช้วิธีเผาหญ้าและตัดโค่นต้นไม้ออกหมด เมื่อถึงเวลาปลูกอาจต้องดายหญ้ารอบ ๆ หลุมอีกครั้งหนึ่ง

วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม    ปักหลักระยะปลูกและขุดหลุมปลูก 25x25x25 ซม. โดยปลูกในช่วงฤดูฝน ส่วนระยะปลูกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปลูก ถ้าต้องการไม้ขนาดเล็ก เพื่อทำชิ้นไม้สับใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษปาร์ติเกิลบอร์ดไฟเบอร์และไม้ฟืน ควรปลูกระยะ 2x2 เมตร, 2x3 เมตร และ 2x4 เมตร แต่ถ้าปลูกเพื่อต้องการเนื้อไม้ ทำเครื่องเรือนหรือก่อสร้าง ควรปลูกระยะห่าง 3x3 เมตร หรือ 4x4 เมตร หรือ 6x6 เมตร ที่นิยมในปัจจุบัน คือ 3x3 เมตร

อัตราการเจริญเติบโต   ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม กระถินเทพาจะเจริญเติบโตเร็วมากในช่วงอายุ 10-13 ปี ในรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย มีความสูงถึง 20-25 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางโต 20-30 ซม. และที่อายุ 10 ปี อาจมีความเพิ่มพูนของผลผลิตเฉลี่ยรายปีสูงถึง 44 ม3/เฮกแตร์ (7.01 ม3/ไร่)

การปลูกกระถินเทพาในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร ใช้ระยะระหว่างแถว 4 เมตร ระหว่างต้น 2 เมตร ไถเตรียมดินให้เสมอกัน โดยเลือกไถเฉพาะบริเวณที่จะปลูกเท่านั้นจากนั้นปักหลักไม้ไว้เป็นแถว ขอต้นกล้ากระถินเทพามาจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ เวลาไปรับกล้าให้เลือกต้นกล้าที่มีขนาดใหญ่ แต่ระวังอย่าเลือกถุงที่มีรากแทงทะลุออกมาเพราะรากแก้วจะขาดและการดึงจะกระทบต่อรากต้นกล้า เมื่อได้ต้นกล้าที่เหมาะสมแล้วให้นำไปเก็บไว้ในเนอเสอรี่ที่ปูรองพื้นด้วยพลาสติกก่อน วางต้นกล้าทับลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้รากเดินลงดิน รากจะอยู่ในถุงพลาสติกเวลานำไปปลูกรากจะไม่ได้รับการกระทบกระเทือน คอยลดน้ำอยู่เสมอ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจึงนำไปปลูก โดยขุดหลุมหยอดปุ๋ยเคมีลงไปวางต้นกล้าแล้วกลบดินให้แน่น ต้นกล้าที่ปลูกวิธีนี้มีโอกาสรอดสูงมาก เมื่อมีวัชพืชขึ้นก็ใช้เครื่องตัดหญ้าวิ่งเข้ามาตัดกำจัดวัชพืชระหว่างแถวได้สะดวก และประหยัดแรงงานในการดูแลรักษา บริเวณที่ปลูกต้นกระถินเทพาจะร่มรื่นมีเห็ดขึ้นมาชาวบ้านสามารถเก็บไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย

alt

 

alt 

 

แก้ไขล่าสุด ( อาทิตย์, 27 พฤษจิกายน 2011 15:15 )