alt         

การปลูกถั่วลิสงเถา  Arachis Pintoi      สายพันธุ์  Amarillo    เพื่อเพิ่มผลผลิตนั้น การเก็บผลผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นปัญหาหนึ่งในการจัดแรงงาน   ประกอบกับการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเถา  ต้องแยกสิ่งเจือปน    เช่น      หินกรวด       เศษไม้     ออกจากเมล็ดยุ่งยากทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง      ต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นตามด้วย เนื่องจากดินของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร เป็นดินชุดท่าแซะ ลักษณะเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินเนื้อหยาบ ค่อนข้างเป็นทราย อาจพบลูกรังปะปนซึ่งมีและขนาดใกล้เคียงเมล็ดถั่วลิสงเถามาก เมื่อขุดเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์นำไปร่อนในน้ำ จะทำให้เนื้อดินถูกร่อนออกไปเหลือ แต่ก้อนหินและเมล็ดพันธุ์ที่ติดอยู่รวมกัน ยากต่อการแยกเมล็ดออกจากหิน และ        จากสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีการปลูกมะพร้าว เพื่อใช้ในการบริโภคและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้มีวัตถุดิบที่เหลือจากการใช้ประโยชน์     เช่น ขุยมะพร้าว   ซึ่งมีคุณสมบัติในการเก็บความชื้นได้ดีและย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุทำให้สภาพดินดีขึ้น  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรจึงทำการศึกษาการใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้น เพื่อลดต้นทุนในการเก็บเมล็ดพันธุ์และการทำความสะอาดเบื้องต้น

 altalt

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                เพื่อศึกษาการใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้นในการลดต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเถา

สถานที่ดำเนินการ

              สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร 

ผู้รับผิดชอบ

              นายเมธี     ษรจันทร์ศรี

ระยะเวลาดำเนินการ

            กันยายน  2548   -   สิงหาคม  2549

วิธีการดำเนินการ

     1.   การเตรียมดิน

                 การคัดเลือกพื้นที่     ขนาด 1 ไร่ จำนวน 1 แปลง  เตรียมพื้นที่โดยใช้รถแทรกเตอร์ไถเตรียม จำนวน 3 ครั้ง

                ครั้งที่  1    ด้วยผาน 3      เพื่อตากดินและกำจัดวัชพืช

                ครั้งที่  2    ด้วยผาน  7      เพื่อแปรสภาพดินให้ร่วนชุย  และกำจัดวัชพืช

                ครั้งที่  3    พรวน             เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบก่อนปลูกหญ้า

    2 .การเตรียมแปลง

                แปลงที่ 1   การปลูกถั่วลิสงเถาโดยใช้ขุยมะพร้าวผสมดิน      ขนาดแปลง 800 ตารางเมตร โดยใช้ท่อนพันธุ์ถั่วลิสงเถายาวประมาณ   10   เซนติเมตร ปลูกลงในแปลงที่เตรียมไว้   หลุมละ 2 - 3    เถา   ระยะปลูก  30X40     เซนติเมตร โดยใช้ขุยมะพร้าว จำนวน  22,400  กิโลกรัม/800 ตารางเมตร ปูทับแปลงที่เตรียมดินไว้ ความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ใช้จอบหมุนตีขุยมะพร้าวให้คลุกกับดินอีกครั้ง แล้วรองพื้นก่อนปลูกประมาณ   5  เซนติเมตร 

               แปลงที่  2   การปลุกถั่วลิสงเถาลงในแปลงดินโดยไม่ใส่วัสดุผสมขนาดแปลง 800 ตารางเมตร โดยใช้ท่อนพันธ์ถั่วลิสงเถายาวประมาณ  10   เซนติเมตร    ปลูกลงในแปลงที่เตรียมไว้   2-3   เถา  ระยะปลุก  30X 40   เซนติเมตร

  3. การใส่ปุ๋ย

          ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15    หว่านในอัตรา   50   กิโลกรัม  /  ไร่   ทั้ง  2  แปลง  (ช่วงเดือน พฤษภาคม)

   4. การกำจัดวัชพืช

          โดยใช้แรงงานคนถอนวัชพืชออกจากแปลงตามความจำเป็น

    5 . การเก็บเกี่ยว

           แปลงที่  1   การเก็บเมล็ดโดยการใช้จอบขุดเป็นแผ่นขนาดประมาณ   30X50   เซนติเมตร           ลึก      10   เซนติเมตร     แซะขึ้นมาเป็นแผ่น   เขย่าเอาเนื้อขุยมะพร้าวและดินออก    จะเหลือเมล็ดติดอยู่ที่ราก  ใช้มือปลิดเอาเมล็ดออกแล้วนำไปทำความสะอาดผึ่งลม  2  วัน   แล้วนำมาตากแดด  3 วัน วัดผลผลิต

           แปลงที่   2  การเก็บเมล็ดโดยการใช้จอบขุด แซะขึ้นมา นำไปร่อนในน้ำเพื่อเอาดินออก แล้วแยกเมล็ดออกแล้วนำไปทำความสะอาดผึ่งลม  2  วัน   แล้วนำมาตากแดด  3 วัน วัดผลผลิต

ผลการทดสอบ

           ผลการศึกษาถั่วลิสงเถา   (Arachis Pintoi)          สายพันธุ์   ( Amarillo) โดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้น   ระยะเวลาปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวระหว่างเดือน   กันยายน  2548  -   สิงหาคม  2549  ได้ผลผลิต   เมล็ดพันธุ์    แปลงที่    1  -    2   เท่ากับ    118    และ   24     กิโลกรัม/ไร่/ปี    ตามลำดับดังตารางที่ 1

ตารางที่  1   แสดงผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเถา

แปลงที่

กิโลกรัม/ไร่/ปี

1. การปลูกถั่วลิสงถาโดยใช้ขุยมะพร้าวผสมดิน

2. การปลูกถั่วลิสงเถาในแปลงดินโดยไม่ใส่วัสดุ

118

24

  ต้นทุนและผลตอบแทน

            ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกถั่วลิสงเถา เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ แสดงไว้ในตารางที่  2   โดยต้นทุนการผลิตคิดจากค่าเตรียมดิน  ค่าแรง   และ    ค่าวัสดุ    ในการดำเนินงานพบว่า    แปลงที่  1  -   2  ใช้ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์เท่ากับ   13,848   และ    14,592     บาท/ไร่/ปี     หรือคิดเป็นต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์เท่ากับ  117.35     และ     608    บาท/กิโลกรัม   ตามลำดับ   ส่วนรายได้คิดจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเถาในราคากิโลกรัม    150  บาท  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่าผลตอบแทน รวมเท่ากับ     17,700  และ   3,600   บาท/ไร่/ปี     หรือคิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ   3,852 และ  - 10,992    บาท/ไร่/ปี   ตามลำดับ

ตารางที่   2  แสดงต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเถา

รายการ

แปลงที่ 1

แปลงที่ 2

ค่าเตรียมดิน       (บาท/ไร่/ปี)

826

620

ค่าขุยมะพร้าว รวมค่าบรรทุก  (บาท/ไร่/ปี)

3,640

-

ค่าแรงงานปลูก  (บาท/ไร่/ปี)

1,360

1,360

ค่ากำจัดวัชพืช    (บาท/ไร่/ปี)

510

850

ค่าปุ๋ยเคมี           (บาท/ไร่/ปี)

670

670

ค่าแรงงานหว่านปุ๋ย (บาท/ไร่/ปี)

42

42

ค่าเก็บเกี่ยวทำความสะอาดเบื้องต้น(บาท/ไร่/ปี)

6,800

11,050

ต้นทุนรวม (บาท/ไร่/ปี)

13,848

14,592

ต้นทุน  (บาท/ก.ก.)

117.35

608

ผลผลิตรวม (ก.ก./ไร่/ปี)

118

24

ผลตอบแทนรวม      (บาท/ไร่/ปี)

17,700

3,600

ผลตอบแทนสุทธิ   (บาท/ไร่/ปี

3,852

-10,992

 หมายเหตุ    ราคาเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเถาคิดจากราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 150 บาท ตามราคามาตรฐานที่กองอาหารสัตว์กำหนด

 

สรุปผลการทดสอบ

         การศึกษาการปลูกถั่วลิสงเถา โดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้น   ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร   ผลผลิตจากการใช้ขุยมะพร้าวผสมดิน  จะให้ผสมดินจะให้ผลผลิต   118  กิโลกรัม/ไร่/ปี ซึ่งมากกว่า การปลูกลงในแปลงดินโดยไม่ใส่วัสดุผสม  ผลผลิต 24 กิโลกรัม/ไร่

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเก็บเกี่ยวให้ทันฤดูกาลเพราะเมล็ดที่แก่จะงอกเป็นต้น

2. ควรมีการใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นและปุ๋ยสูตรของพืชตระกลูถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิต

แก้ไขล่าสุด ( อาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2011 13:38 )