หน้าแรก | ข้อมูลองค์กร | โครงการสำคัญ | งานนโยบายเร่งด่วน | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด | รวมลิงค์เว็บไซต์อื่น | จัดซื้อจัดจ้างกรมปศุสัตว์ | รับสมัครงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2552 | ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 มิถุนายน 2552
ความรู้ด้านปศุสัตว์

การให้บริการของกรมปศุสัตว์
ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญ
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ใบรับรองสุขศาสตร์สัตว์/ซากสัตว์(Health Certificate)
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ใบอนุญาตนำเข้า ขาย และผลิตอาหารสัตว์
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์


รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ชันสูตรโรคสัตว์
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ คำนวณสูตรอาหารสัตว์
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ จำหน่ายวัีคซีน
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ การจำหน่ายพันธุ์สัตว์
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ผสมเทียม
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- คุณภาพอาหารสัตว์
- คุณภาพยาสัตว์
- ชีววัตถุสำหรับสัตว์
- คุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์
- คุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม
- ประเมินห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลสถิติและเอกสารเผยแพร่

รายงานสถานการณ์ปศุสัตว์

ข้อมูลสนับสนุน
การพัฒนาระบบบริหารปศุสัตว์
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ
แผนงานและงบประมาณ
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ แนวทางในการบริหารงานและพัฒนากรมปศุสัตว์
การเงิน-การคลัง/การตรวจสอบ
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ระบบ GFMIS
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ระบบแสดงรายละเอียดเงินเดือน
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ การควบคุมภายใน
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ การบริหารความเสี่ยง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
รูปภาพสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดจำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 7 มกราคม 2551


รูปภาพหัวข้อพระราชกรณียกิจด้านปศุสัตว์
รูปภาพหัวข้อสัตวแพทย์พระราชทาน
รูปภาพหัวข้อประเด็นร้อน

การควบคุมโรค H1N1/2009 ในประเทศแคนาดา (8 พ.ค..2552)
Preventive Actions against Mexican Flu (H1N1)
by Department of Livestock development
(1 พ.ค..2552)
WHO ยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกไม่ได้ติดต่อมาจากสุกร (28 เม.ย.2552)
กรมปศุสัตว์ขอให้ประชาชนมั่นใจในการเลี้ยงและบริโภคสุกรในประเทศ (28 เม.ย.2552)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันไม่พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสุกร
สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดในสุกร
(27 เม.ย 2552)ไฟล์ video หัวข้อประชุม วันที่ประชุม หน่วยงานรับผิดชอบ
ไฟล์ประชุมนมโรงเรียน
นมโรงเรียน
5 มิถุนายน 2552
สพท.
ไฟล์การประชุมมอบนโยบายไข้หวัดสุกร
มอบนโยบายเกี่ยวกับโรคไข้หวัดสุกร
30 เมษายน 2552
สคบ.

รูปภาพระบบให้บริการประชาชน Online (e-Service) ด้านอาหารสัตว์ ได้รรับรางชมเชย
โครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียง รวมใจไทย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำโครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 น. ที่วัดพระศรีมหาธาติฯ บางเขน เป็นเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2551 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552

Fasava 2009
ระหว่างวันที่ 3- 5 พฤศจิกายน 2552

สถานการณ์โรคไข้หวัดนก
อธิบดีกรมปศุสัตว์เตือน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ทันที
การดำเนินงานเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ของกรมปศุสัตว์
ศูนย์รวมข่าวปศุสัตว์
รูปภาพหัวข้อข่าวปศุสัตว์
รูปภาพอธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง
( อธิบดีกรมปศุสัตว์ )
ค้นหา
www dld.go.th
E-Service
ไอทีกรมปศุสัตว์
ระบบสารสนเทศกรมปศุสัตว์ เว็บเมล์กรมปศุสัตว์
ลิงค์เมล์กลางภาครัฐ
กระดานสนทนากรมปศุสัตว็
ศูนย์กลางความรู้กรมปศุสัตว์
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมปศุสัตว์
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์
รวบรวมข้อมูลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารกรมปศุสัตว์

การขึ้นทะเบียนสัตว์

Copyright 2008 Department of Livestock Development . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์   โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2342 โทรสาร 0-2653-4925    อีเมล์ : info@dld.go.th
เริ่มพัฒนา 1  มกราคม  2546 ปรับปรุงล่าสุด 7 สิงหาคม 2551
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ Internet Explorer ตั้งแต่ version 5.5 - 6.0