คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
 คณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนกและการเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่     
 คณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนกและการเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ (เพิ่มเติม)     
 คณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนกและการเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ (เปลี่ยนประธาน)     
  คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม แก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก และการเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก (เพิ่มเติม)      
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก      
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก และการเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ....)     
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก     
 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางมาตรการการแก้ไขปัญหาโรคระบาดไข้หวัดนก     
  คำสั่งกรมปศุสัตว์
 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ กำหนดมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง 
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง 
       
 
 
 
 
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :2 มกราคม 2551
เวลา 14.00 น.

   Copyright © 2003  Department  of  Livestock  Development.  All  right  reserved.
   
    ศูนย์สารสนเทศ  กรมปศุสัตว์  E - mail : info@dld.go.th  Tel. 0-2653 - 4444 ต่อ 2331-2