สถานการณ์ไข้หวัดนก
  - สรุป 1-21 ต.ค.47
  - สรุปสถานการณ์ประจำวัน
  - สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน
  - สถานการณ์แยกรายจังหวัด
  - การจ่ายเงินชดเชยและช่วยเหลือ
ข้อหารือตามกฎหมายกรณีทำความผิด
ฐานเคลื่อนย้ายสัตว์ฯ

หนังสือสั่งการต่างๆ
ข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์
การจับกุมและตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจสอบ
และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์

รณรงค์ล้างเผ่าพันธุ์ไข้หวัดนก
หลักเกณฑ์และมาตรการช่วยเหลือ
ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับไข้หวัดนก
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ครม.
คำถาม-คำตอบ
มาตรการควบคุมและกำจัดโรค
Emergency Response for Avian Influenza Outbreak
หน่วยงานเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์
   
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักมาตรฐานเกษตรสินค้าและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมควบคุมโรคระบาด
สรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก จากการเสวนาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 
 
 
      Copyright © 2003  Department  of  Livestock  Development.  All  right  reserved.
   
    ศูนย์สารสนเทศ  กรมปศุสัตว์  E - mail : info@dld.go.th  Tel. 0-2653 - 4444 ต่อ 2331-2