สถานการณ์ไข้หวัดนก
หนังสือสั่งการต่างๆ
ข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์
การจับกุมและตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจสอบ
และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์

รณรงค์ล้างเผ่าพันธุ์ไข้หวัดนก
หลักเกณฑ์และมาตรการช่วยเหลือ
ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับไข้หวัดนก
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ครม.
คำถาม-คำตอบ
มาตรการควบคุมและกำจัดโรค
Emergency Response for Avian Influenza Outbreak
หน่วยงานเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์
   
 
   Emergency Response for Avian Influenza Outbreak     
Emergency Response for Avian Influenza Outbreak    
Appendix 1(The Sanitary Chicken Project)
Appendix 2 (Suveillance for Avian Influenza in Thailand)


Appendix 3 (Laboratory Suveillance on Avian Influenza in Thailand during (1997-2002)
 
 
 
 
   


  
   Copyright © 2003  Department  of  Livestock  Development.  All  right  reserved.
   
   พัฒนาเว็บไซต์โดย  ศูนย์สารสนเทศ  กรมปศุสัตว์  E - mail : info@dld.go.th  Tel. 0-2653 - 4444 ต่อ 2331-2