หลักเกณฑ์และมาตรการช่วยเหลือ
 
หลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ (MS Word)  
 
หลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ (MS Power Point) 
 
แนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงฆ่าและชำแหละสัตว์ปีก
 
มาตรการช่วยเหลือ ของกระทรวงแรงงาน
 
มาตรการร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้โครงการความร่วมมือทางการเงินเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจรากหญ้า
 
มาตรการสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ หรือผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์ในฟาร์มที่มีการระบาด
 ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับไข้หวัดนก
 
โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza)
 
โรคไข้หวัดนก (MS Power Point) 
 
โรคไข้หวัดนกคลี่คลายอย่างไร
 
ยาฆ่าเชื้อชนิดใดที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมโรคไข้หวัดนก 
 
คำแนะนำสำหรับประชาชน กรณีพบสัตว์ปีก เช่นไก่ เป็ด หรือนกป่วยตาย
 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
การป้องกัน-ควบคุม โรคไข้หวัดนก   
 
แนวทางการขออนุญาตเคลื่อยย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก (MS Power Point) 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ฯ
 
ระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับปศุสัตว์
มติ ครม.
 
มติ ครม. เรื่องแนวทางความช่วยเหลือและชดเชยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่   
 
มติ ครม. วันที่ 10 ก.พ.2547    เรื่องแนวทางความช่วยเหลือและชดเชยแก่เกษตรกร (เพิ่มเติม)
 
แถลงการณ์เรื่องโรคระบาดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกไม่สามารถปนเปื้อนในสัตว์น้ำได้ 
คำถาม-คำตอบ
 
สรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก จากการกรมควบคุมโรค  
 
สรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก จากการเสวนาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ  
มาตรการควบคุมและกำจัดโรคไข้หวัดนก  
 
มาตรการควบคุมและกำจัดโรคไข้หวัดนก
 
เอกสารแนบ 1 (โครงการไก่อนามัย)
 
เอกสารแนบ 2 (โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย)
 
Presentation
Emergency Response for Avian Influenza Outbreak     
 
Emergency Response for Avian Influenza Outbreak    
 
Appendix 1(The Sanitary Chicken Project)
 
Appendix 2 (Suveillance for Avian Influenza in Thailand)
 


Appendix 3 (Laboratory Suveillance on Avian Influenza in Thailand during (1997-2002)
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดนก
 
กรมประชาสัมพันธ์
 
สำนักมาตรฐานเกษตรสินค้าและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
กรมควบคุมโรคระบาด


 
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 พ.ค.2547
เวลา 17.30 น.

Copyright 2003  Department  of  Livestock  Development.  All  right  reserved.    
พัฒนาเว็บไซต์โดย  ศูนย์สารสนเทศ  กรมปศุสัตว์  E - mail : info@dld.go.th  Tel./Fax 0 - 2653 - 4925