ความก้าวหน้าในการจ่ายเงินชดเชยและช่วยเหลือ รอบที่1
ข้อมูล ณ วันที 14 ตุลาคม 2548


  
จำนวนเงินทั้งหมด
(ล้านบาท)
โอนให้จังหวัดแล้ว
(ล้านบาท)
เบิกจ่ายแล้ว
(ล้านบาท)
เงินชดเชย
฿1,913.80
฿1,913.80
฿1,860.23
เงินช่วยเหลือค่าพันธุ์สัตว์      
- งบกลาง
฿1,086.50
฿1,086.50
฿1,080.61
- เงินยืมกองทุนฯ
฿2,324.00
฿2,286.40
฿2,251.65
รวม
฿5,324.30
฿5,286.70
฿5,192.49

ที่มา : สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์