มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
การขออนุญาตนำเข้า ผลิต และขายอาหารสัตว์ รวมถึง
การให้บริการแบบ e-Service
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
- กำลังปรับปรุงครับ-
การขออนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
มาตรฐานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
เพื่อการส่งออก
มาตรฐานการชันสูตรโรคสัตว์
 
     
 

Copyright @2003 Department of Livestock Development. All right reserved.
ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ E - mail : info@dld.go.th Tel. 0-2653 - 4444 ต่อ 2331-2