ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า M o u s e
 
เ มื่ อ M O U S E ไ ม่ ท ำ ง า น ต า ม ค ำ สั่ ง
      Mouse เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ และถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตราฐานตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ใช้งาน Windows ถ้า mouse ไม่สามารถเลื่อนได้ หรือเลื่อนได้แบบตะกุกตะกัก คงจะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกหัวเสียได้ขึ้นมาทันที ยัง ! ยังไม่จำเป็นต้องซื้อ mouse มาเปลี่ยน เชิญศึกษาวิธีการแก้ไขเบื้องต้นของเราดูก่อน แล้วคุณจะบอกว่า ง่ายนิดเดียว
รู้ จั ก MOUSE สั ก นิ ด ก่ อ น
     ลักษณะของ Mouse เดิมเมื่อเราหงายท้องเม้าส์ จะเห็นลูกบอลกลมๆ ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม mouse ไม่ได้มีแบบเดียว ปัจจุบันมีการพัฒนาออกมาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะใช้แสงควบคุมแทนลูกบอล หรือเปลี่ยนลูกบอลให้อยู่ด้านบน หรืออาจเป็นแบบ mouse ไร้สาย เป็นต้น แต่สำหรับเม้าส์ที่มีลักษณะมีลูกบอลอยู่ด้านล่าง ยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุด (อาจเป็นเพราะราคาที่ถูกลงมากด้วย)
ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไ ข
     ปัญหาที่พบมากที่สุดในเม้าส์ที่มีลูกบอลด้านล่าง คือ เลื่อนลูกศรชี้บนหน้าจอไม่ได้ หรือเลื่อนไม่ค่อยราบรื่น สำหรับการแก้ไข ให้เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ คือ แอลกอฮอล์ และก้านสำลีพัน จากนั้นให้ลองทำขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
  • หงายท้องของ mouse เปิดฝาด้านหลัง (หมุนซ้าย หรือขวา)
  • หยิบลูกบอลออกมาเช็คทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
  • ให้ตรวจดูด้านในของตัว mouse จะเห็นมีก้านพลาสติก (อาจมี 2 ถึง 3 ด้าน) ว่ามีคราบสกปรกติดอยู่หรือไม่
  • ถ้ามี ให้ใช้สำลี ชุบแอลกอฮอล์หมาด ๆ เช็คทำความสะอาดคราบที่ติดอยู่
  • รอให้แอลกอฮอล์แห้ง นำลูกบอลเก็บไปไว้ดังเดิม จากนั้นปิดฝา และนำไปใช้งานได้ทันที
ข้ อ ค ว ร ท ร า บ
      การใช้งาน mouse ควรมี mouse pad หรือที่รอง mouse เสมอ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดคราบสกปรกที่อาจติดเข้าไปในเม้าส์ได้ง่าย และหมั่นทำความสะอาดเช็ดตัว mouse pad ด้วยเช่นเดียวกัน

      สำหรับ mouse ประเภทอื่นๆ มักจะเป็นปัญหาทางด้านอิเลคทรอนิกส์ เช่นสายภายในขาด ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้น ค่อนข้างลำบากสักนิด จึงไม่ได้นำมาเขียนไว้ ณ ที่นี่

 
Iที่มา : T-Guide