วั น นี้ คุ ณ ถู ก S p a m แ ล้ ว ห รื อ ยั ง
 

       สแปมคืออะไร
สแปม คือ รูปแบบหนึ่งของจดหมายขยะ ( Junk mail ) จดหมายขยะเราจะเห็นได้จาก จดหมายแผ่นพับ โฆษณาที่ส่งไปตามบ้าน คนที่ส่งสแปมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายขอให้รู้อีเมล์แอดเดรส ก็สามารถส่งสแปมไปยังกลุ่มเป้าหมายได้

        คุณถูก สแปม ได้อย่างไร มีโปรแกรมตัวหนึ่งที่ Corel โปรแกรมนี้ท่องไปตามเวปต่างๆ และเก็บข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายที่เป็นอีเมล์แอดเดรตเอาไว้ หรือการสมัครของ เราตามสถานที่ต่าง ก็จะมีการนำไปสู่การถูกสแปมตามมาภายหลัง

        เราจะรับมือกับ สแปมได้อย่างไร

1. อ่านคำแนะนำให้รอบคอบก่อนเสมอ ก่อนมีการสมัครต่างๆ เป็นการป้องกันระดับต้นในสิทธิส่วนบุคคล
2. เลือกใช้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีการป้องกัน เพราะบางแห่งมีมาตราการในการป้องกัน
3. ดัดแปลงอีเมล์ของคุณก่อนการส่งเล็กน้อย เช่น user@ domain.com หรือ user@ domain.com .USER.COM
4. กลั่นกรองอีเมล์ที่เข้ามาเช่นใช้โปรแกรมในการกำจัดสแปม

         อนาคตของสแปม ตามใดที่อินเตอร์เน็ตยังมีช่องทางในการหาเงินอยู่ สแปมก็ยังไม่มีทางหมดไป ดังนั้นเราต้องมีการป้องกันตัวเอง ตามวิธีการป้องกันที่ได้นำเสนอมา


 
ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร