ร ว ม วิ ธี แ ก้ ปั ญ ห า Error ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร Connect Internet
 
Error 602 : The modem is being used by another Dail-Up Networking connection or another program
1.
อาจเกิดจาก Modem ถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่เช่นโปรแกรมรับส่ง FAX
ตรวจสอบและยกเลิกโปรแกรมที่ใช้งาน MODEM อยู่ ทำการเชื่อมต่อ Internet อีกครั้งถ้ายังไม่ได้ให้ Restart และยกเลิกโปรแกรมเหล่านั้น และเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง
2.
อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง
ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง
3.
แก้ไขทุกขั้นตอนยังคงมีปัญหาแบบเดิม กรุณาติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ
Error 629 : You have been disconnected from the computer you dialed. Double click the connection to try again.
  อ่านวิธีแก้ปัญหา คลิกที่นี่
Error 630 : The computer is not receiving a response from the mode.
  อ่านวิธีแก้ปัญหา คลิกที่นี่
Error 635 : Cannot establish the Dial-Up Networking session.
1.
อาจเกิดจาก พิมพ์ Username หรือ Password ผิด หรือ หมดอายุการใช้งาน
พิมพ์ UserName และ Password ใหม่ ให้ถูกต้อง หากมั่นใจว่าถูกต้อง ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้ายังไม่ได้ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของ UserName และ Password
2.
อาจเกิดจากมีผู้อื่นใช้งาน UserName นี้อยู่ ตรวจสอบว่า มีคนอื่นใช้งานอยู่หรือไม่ ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ
3.
อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง
4.
ตรวจสอบ driver ของ modem ว่าได้ลงครบสมบูรณ์หรือไม่
5.
อาจเกิดจาก Dial- Up Connection ให้ Delete ตัว Connection ออก แล้วให้ Make New Connection ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วตั้งค่า Properties ให้เหมือนเดิม แล้วทำการเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง
6.
อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration ให้ Remove Dial-Up Adapter ใน Network ออก แล้ว Add Dial-up Adapter ใหม่แล้ว Connect อีกครั้ง
(*หมายเหตุ การ Remove Dial-Up Adapter ต้องมีแผ่น Window setup ด้วย)
7.
อาจมีปัญหาที่ Access Sever ของ ISP ผู้ให้บริการ ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่
Error 645 : Internal Authentication Error
  อ่านวิธีแก้ปัญหา คลิกที่นี่
Error 650 : The computer you're dialing in to does not respond to a network request. Check you server type setting in the properties of the connection. If this problem persists, check with your network administrator.
  อ่านวิธีแก้ปัญหา คลิกที่นี่
Error 666 : Device not Ready , Your modem (or other connecting devices) is not functioning.
1.
อาจเกิดปัญหาจากโมเด็มเกิดความผิดพลาดไม่ทำงาน หรือไม่ได้เปิดโมเด็มให้เปิด modem และปิดเครื่อง 2 ถึง 3 นาทีแล้วเปิดใหม่
ถ้าเป็นโมเด็มแบบนอกเครื่องให้ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กโมเด็มและเปิด Modem เรียบร้อยหรือยัง ให้เปิดโมเด็ม และตรวจสอบ สายที่ต่อโมเด็ม ว่าไม่หลุด และต่อเรียบร้อยหรือยัง

ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 2 ถึง 3 นาทีแล้วเปิดเครื่อง และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง
2.
อาจจะเกิดจากไม่ได้ติดตั้ง Driver Modem หรือติดตั้ง Driver Modem ไม่สมบูรณ์ หรืออาจจะติดตั้งไม่ตรง กับรุ่นของ Windows ที่ใช้อยู่จริง ให้ Remove Driver Modem ที่ติดตั้งอยู่เดิมก่อน เมื่อ Remove เสร็จแล้วให้ Add Driver Modem ใหม่อีกครั้ง
จำเป็นต้องเลือก หรือควรเลือก Driver ให้ตรงกับรุ่น Windows ที่คุณใช้เช่นใช้ Windows2000 ก็ให้ติดตั้ง Driver สำหรับ Windows2000 ด้วยถ้าใน แผ่น Setup Modem ไม่มี ให้ลองหา Driver จาก www ที่เป็นของ ผู้ผลิดโมเด็มหรือ อาจจะขอจากร้าน ที่คุณซื้อโมเด็มมาก็ได้ ซึ่งอาจจะต้องมี ค่าใช้จ่าย เพื่อขอ Copy Driver ในส่วนนี้ก็ได้
3.
อาจจะมีปัญหาที่ตัว Modem หรือที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เองควรตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีปัญหาที่ Modem จริงหรือไม่
หากโมเด็มยังอยู่ในประกัน ควรนำไปให้ที่ร้านตรวจสอบให้ครับ เพื่อที่ถ้าโมเด็มเสีย ก็จะได้ให้ทางร้านรับผิดชอบในส่วนนั้น
อาจจะทดลองเอาโมเด็มตัวที่มีปัญหาไปติดตั้งที่เครื่องอื่นและทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ดว่ามีปัญหาหรือไม่เพราะ ปัญหาอาจจะ ไม่ได้เกิด จากโมเด็มแต่อาจจะ เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะตั้งค่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้อง
Error 676 : The line is busy. Try again later.
  อ่านวิธีแก้ปัญหา คลิกที่นี่
Error 678 : The computer you are dialing in to is not answer. Try again later
  อ่านวิธีแก้ปัญหา คลิกที่นี่
Error 680 : There is no dialtone. Make sure your modem is connected to the phone line properly
  อ่านวิธีแก้ปัญหา คลิกที่นี่
Error 691 : The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password, and then try again
1.
อาจเกิดจาก พิมพ์ Username หรือ Password ผิด หรือ หมดอายุการใช้งาน
พิมพ์ UserName และ Password ใหม่ ให้ถูกต้อง หากมั่นใจว่าถูกต้อง ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้ายังไม่ได้ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของ UserName และ Password
2.
อาจเกิดจากมีผู้อื่นใช้งาน UserName นี้อยู่
ตรวจสอบว่า มีคนอื่นใช้งานอยู่หรือไม่ ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ
3.
อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง
ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง
4.
อาจมีปัญหาที่ Access Sever ของ ISP ผู้ให้บริการ
ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่
Error 718 : The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password, and then try again.
  อ่านวิธีแก้ปัญหา คลิกที่นี่
Error 720 : Dial-Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specified in the Sever Type settings. Check your network configuration tin the Control Panel then try the connection again.
1.
ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ต้องไม่มีสัญญาณรบกวน ถ้ามีเครื่องพ่วงให้ถอดเครื่องพ่วง ทุกเครื่องออกแล้วเชื่อมต่อใหม่
สัญญาณรบกวนในสายทดสอบได้โดยใช้สายที่ใช้ อินเทอร์เน็ต ต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ แล้วทดลองโทรไปหาใครก็ได้ ลองฟังเสียงในสายต้องมี เสียงเราและคนที่เราพูดด้วยโดยไม่มีสัญญาณรบกวน อื่นๆขณะใช้สาย
2.
อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง
ปิด Modem แล้วเปิดใหม่ และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง 
3.
ตรวจดู Properties ของไอคอนที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ Protocol ต้องคลิกถูกเฉพาะ TCP/IP เท่านั้น

1.  Windows 98 คลิก My Computer ->Dial-up Networking คลิกขวาเลือก Properties ที่ไอคอนเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต ตรวจสอบโดยดูจากแถบ Server type

2. WindowsME,2000,XP ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คลิก Properties ดูจากแถบ Networking
4.
ตรวจสอบเบอร์ที่ใช้ Connect ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้ว ให้ลบและสร้างไอคอนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่
5.
อาจจะเกิดจากค่า setting ต่างใน Network ใน Control panel ผิดพลาดโดยที่เราไม่รู้ ให้ Remove ก่อนและ ติดตั้งใหม่
ใน Windows95,98,ME ให้ Remove Dial-up Adapter และติดตั้งใหม่
ใน Windows2000,XP ให้ Remove TCP/IP
6.
อาจมีปัญหาที่ Access Sever ของ ISP ผู้ให้บริการ
ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่

 
ที่มา : นานาไอเดีย