ก า ร ใ ช้ ง า น K e y b o a r d แ ท น M o u s e เ พื่ อ ก า ร ท ำ ง า น ที่ ร ว ด เ ร็ ว ขึ้ น
 
Short Key มาตราฐานของระบบ Windows

Alt + Tab เปลี่ยนหน้าต่างของซอฟต์แวร์ ที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น
Ctrl + Esc ใช้เรียก Start Menu ขึ้นมาใช้งาน
Alt + F4 ปิดหรือออกจากโปรแกรม (Close) ที่เปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น
Ctrl + Alt + Del สั่งบูทเครื่องใหม่ กรณีที่ไม่สามารถสั่งงานต่าง ๆ ได้แล้ว
Print Screen เก็บภาพหน้าจอขณะนั้นเก็บไว้ โดยจะนำไป past วางในโปรแกรมแต่งภาพได้
Alt เรียก เมนูด้านบน โดยจะต้องใช้ปุ่มลูกศร สำหรับการเลือกทำงานควบคู่กันไปด้วย
Esc ยกเลิกการทำงาน หรือออกจากการตั้งค่าต่าง ๆ หรือแทนคำว่า Cancel เป็นส่วนมาก
Enter ใช้สำหรับการยอมรับ หรือแทนการกด OK เป็นส่วนมาก
Space Bar ใช้เลือกบนปุ่มที่มีการ high light ไว้ จะใช้งานคล้าย ๆ กับปุ่ม Enter
Homeหรือ Ctrl + Home ใช้เลื่อน Scrool Bar ไปที่ตำแหน่งแรกของหน้าต่างนั้น
End หรือ Ctrl + End ใช้เลื่อน Scroll Bar ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของหน้าต่างนั้น
Shift + ปุ่มลูกศร มักจะใช้แทนการเลือก ช่วงของตัวอักษรหรือข้อความนั้น สำหรับการแก้ไขหรือการ copy
F1 มักจะใช้แทนความหมายของการเรียก Help File ขึ้นมาช่วยเหลือ
F2 มักจะใช้แทนความหมายของการ Rename ชื่อไฟล์ หรือการแก้ไขข้อความต่าง ๆ
F3 หรือ Ctrl + F3 ใช้สำหรับการค้นหาต่าง ๆ
F5 Refresh
Ctrl + F ใช้สำหรับการค้นหาต่าง ๆ คล้ายกันกับ F3
Ctrl + A ใช้สำหรับการเลือกทั้งหมดหรือแทนคำว่า Select All
Ctrl + C ใช้สำหรับการ copy ภาพหรือตัวอักษรที่เลือก เก็บไว้
Ctrl + X ใช้สำหรับการ cut ภาพหรือตัวอักษรที่เลือก เก็บไว้
Ctrl + V ใช้สำหรับการ past ภาพหรือตัวอักษรที่ได้เก็บไว้จากการ copy หรือ cut
Shift + Del ลบ Item ที่เลือกโดยไม่เก็บใน Recycle Bin
Shift + ใส่แผ่น cd-rom ไม่ให้ CD-ROM ทำ Auto run
Alt + A Select All หรือ เลือกทั้งหมด


 
ที่มา : www.mut.ac.th