วิ ธี ล บ โ ป ร แ ก ร ม ที่ ค้ า ง อ ยู่ ใ น Add / Remove Programs
 
การลบโปรแกรมต่างๆ อย่างไ่ม่ให้มีปัญหา
       โปรแกรมที่ทำงานกับ Windows ส่วนมากจะมี option uninstall มาให้อยู่แล้วเพื่อถอดโปรแกรมออก ให้เลือก uninstall อย่าลบเอง หรือถ้าหาไม่เจอก็ไปที่นี่start -> setting -> control panel -> Add/Remove Programs แล้วเลือกรายชื่อโปรแกรมที่ต้องการลบ        ถ้าไม่ได้ลบโดยเข้าไปที่ Add/Remove Program (หรือถ้าลบแล้วมีัปัญหา) รายชื่อโปรแกรมที่ลบไปยังอาจจะอยู่ในไดอะล็อก Add/Remove Programs
 
ให้ปฎิบัติดังนี้
1.
เรียกโปรแกรม regedit โดย start -> run
2.
พิมพ์ regedit แล้ว ok เลือกตามต่อไปนี้
3.
HKWY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
4.
แล้วหา ชื่อโปรแกรมที่มีปัญหาแล้วลบทิ้งไป

 
ที่มา : it2dev.com