แบบฟอร์มต่าง ๆ
หนังสือราชการ
ขอยืมอุปกรณ์
แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายฯและ
คอมพิวเตอร์
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์
ใบสมัครพนักงานราชการ
ไฟล์เอกสารคู่มือและแบบฟอร์มเกี่ยวกับไอที
ที่เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่าย
ที่เกี่ยวกับระบบงานกรมปศุสัตว์
Template สำหรับทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา PHP & MySQL
วารสารจดหมายข่าวสารสนเทศ
ไฟล์เกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันไวรัส
Trend Micro
วารสารจดหมายข่าวสารสนเทศ
1.
  จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 22 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2547) หน้า 1-4
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 22 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2547) หน้า 5-8
  จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 22 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2547) หน้า 9-12
2.
  จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 23 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2547) หน้า 1-4
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 23 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2547) หน้า 5-8
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 23 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2547) หน้า 9-12
3.
  จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 24 ประจำเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2547) หน้า 1-4
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 24 ประจำเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2547) หน้า 5-8
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 24 ประจำเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2547) หน้า 9-12
4.
  จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 25 ประจำเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2547) หน้า 1-4
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 25 ประจำเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2547) หน้า 5-8
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 25 ประจำเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2547) หน้า 9-12
5.
  จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 26 ประจำเดือนกันยายน -ตุลาคม 2547) หน้า 1-4
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 26 ประจำเดือนกันยายน -ตุลาคม 2547) หน้า 5-8
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 26 ประจำเดือนกันยายน -ตุลาคม 2547) หน้า 9-12
6.
  จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 27 ประจำเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม 2547) หน้า 1-4
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 27 ประจำเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม 2547) หน้า 5-8
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 27 ประจำเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม 2547) หน้า 9-12
7.
  จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 6ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2548) หน้า 1-4
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 6ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2548) หน้า 5-8
    จดหมายข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ (ปีที่ 6ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2548) หน้า 9-12
ไฟล์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันไวรัส
1.
ดาวน์โหลดโปรแกรม Antivirus OfficeScan (Trend Micro) เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
เครื่องลูกข่ายภายใต้วง LAN พญาไท หรือวง WAN (ปทุมธานี บางเขน และปากช่อง)
ไฟล์เอกสารคู่มือและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายกรมปศุสัตว์
1.
  แบบฟอร์มขอใช้บัญชีเครือข่ายกรมปศุสัตว์ (สำหรับเครื่องที่ใช้ Microsoft word97)
2.
  แบบฟอร์มขอใช้บัญชีเครือข่ายกรมปศุสัตว์ (สำหรับเครื่องที่ใช้ Microsoft word 2000)
    แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บัญชีเครือข่ายกรมปศุสัตว์ (กรณีบัญชีเดิมสูญหาย)
3.
  แบบฟอร์มการขอใช้บริการพื้นที่ Web Server กรมปศุสัตว์ (สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์)
4.
  แบบฟอร์มการขอบัญชี E-mail address รายบุคคลกรมปศุสัตว์ (สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์)
5.
  แบบคำร้องขอ E-mail address รายบุคคลกรมปศุสัตว์ (เนื่องจากบัญชีเดิมถูกยกเลิกการใช้งาน)
6.
  คู่มือการ Upload ไฟล์ขึ้นบน Web Server กรมปศุสัตว์
7.
  ข้อกำหนดขนาดไฟล์ก่อน Upload ขึ้นบน Intranet และ Web Server กรมปศุสัตว
8.
  คู่มือการใช้งานบัญชี E-mail address กรมปศุสัตว์ ( ครั้งที่ 2/2546 )
 
8.1
ไฟล์รายชื่อ E-mail address กรมปศุสัตว
    ไฟล์รายชื่อ E-mail address รายบุคคล ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ
 
8.2
การใช้งาน E-mail  Hosting
 
8.3
การใช้งานโปรแกรม Outlook Express
 
8.4
เอกสารคู่มือความรู้เกี่ยวกับไวรัส และการใช้งาน โปรแกรมกำจัดไวรัส
9.
  คู่มือการใช้งานเครือข่ายกรมปศุสัตว์
10.
  คู่มือการติดตั้ง Dial Up ของ Windows ' XP
11.
  คู่มือการติดตั้ง Windows Update (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง)
12.
รายละเอียดเอกสารและคู่มือการใช้งานเครือข่ายสำหรับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ
  12.1 คู่มือการใช้งานบัญชี Dial-up
  12.2 คู่มือบริหารจัดการบัญชี Dial-up แบบ PPP
  12.3 คู่มือบริหารจัดการบัญชี Dial-up แบบ VPDN
  12.4 หมายเลขโทรศัพท์ ณ จุดให้บริการเครือข่ายแต่ละพื้นที่ (POP)
  12.5 รายชื่อบัญชี Dial-up และ บัญชี E-mail address ระดับหน่วยงาน
  12.6 การแก้ไขปัญหาเครือข่าย กรณีคู่สายโทรศัพท์หลุดบ่อย
  12.7 แบบฟอร์มรายงานการจัดสรรบัญชี
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ
1.
  แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร
แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
1.
  แบบฟอร์มการแจ้งปัญหา
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
1.
เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวง ICT
2.
เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.
แบบคำขอจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท
4.
แบบคำขอจัดซื้อเกิน 5 ล้านบาท
5.
ตัวอย่างคำขอจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท
6.
แบบคำขอเช่า
7.
แบบคำขอรับบริจาค
8.
รูปแบบ TOR
แบบรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์
1.

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ปี 2548

2.
  แบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2548
3.
   แบบสำรวจรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
1.
  หนังสือราชการภายใน
2.
  หนังสือราชการภายนอก
3.
  หนังสือประทับตรา
4.
  หนังสือประกาศ
5.
  หนังสือคำสั่ง
6.
  รายงานการประชุม
ไฟล์ที่เกี่ยวกับระบบงานกรมปศุสัตว์
1.
  การกำหนดค่า Host เพื่อใช้โปรแกรมระบบ
2.
  ไฟล์ติดตั้งอินทราเน็ตกรมปศุสัตว
3.
  คำนิยามในการสำรวจสัตว์

4.

  แบบสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2551 (ฐปศ.1)
5.
   แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2551
6.
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2552
ไฟล์ที่ใช้ในการพัฒนา Web Application ด้วย php และ MySQL
1.
  ไฟล์ Appserv-win32-2.5.1
2.
  ข้อมูลสำหรับใช้ในการอบรม
Template สำหรับทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.
  รูปแบบที่ 1 (เมนู เป็น ลักษณะ Rollover Image)
2.
  รูปแบบที่ 2 (เมนู เป็น ลักษณะ Script PopUp เมนู)
3.
  รูปแบบที่ 3 (เมนู Link )
4
  รูปแบบที่ 4 (เมนู เป็น ลักษณะ Rollover Image)
5
  รูปแบบที่ 5 (เมนู เป็น ลักษณะ Script PopUp เมนู)
Copyright 2003 IT Center, Department of Livestock Development . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์    Tel. 0-2653-4444 ต่อ 2352,2342   Fax. 0-2653-4925    E-mail : info@dld.go.th
จำนวนผู้เข้าชม