อ ธิ บ ดี แ ล ะ ร อ ง อ ธิ บ ดี
                                                           69 / 1    พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  อธิบดีกรมปศุสัตว์
        นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
(02) 653-4401
1111
(02) 653-4900
[--at--] dld.go.th
dg [--at--] dld.go.th
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
       น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ
(02) 653-4402
2222
(02) 653-4900
tritsadeec [--at--] dld.go.th
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
        สพ.ญ.ฉวีวรรณ วิริยะภาค
(02) 653-4403
3333
(02) 653-4900
chawewav [--at--] dld.go.th
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
       นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล
(02) 653-4404
4444
(02) 653-4900
siriwati [--at--] dld.go.th
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
        น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์
(02) 653-4405
5555
(02) 653-4900
dg4 [--at--] dld.go.th,
ddg4dld [--at--] gmail.com

ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ                                                                        69 / 1    พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตชีวภัณฑ์
        นายพยนต์ สินสุวงศ์วัฒน์
(044) 312-870
4351
(044) 312-870
payontsin [--at--] dld.go.th
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการปศุสัตว์
        นายจีระ สรนุัวัตร
(02) 653-4444
3120
jeera_dld [--at--] yahoo.com
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์
        นายสินชัย เรืองไพบูลย์
(02) 653-4469
3321-2
(02) 653-4938
sinchair [--at--] yahoo.com
  ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
        นางศศิธร คณะรัตน์
(02) 967-9700
1121
(02) 967-9747
s_kanerat [--at--] yahoo.com
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
        นางวาสนา ภิญโญชนม์
(02) 579-8918
(02) 579-8918
wasanat [--at--] shipshape.co.th
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการผสมเทียมฯ
        นางพรรณพิไล เสกสิทธิ์
(02) 967-9700
2104-5
(02) 963-9220
panpilais [--at--] yahoo.com
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบำบัดโรคสัตว์
        นางสุวรรณี ท้วมแสง
(02) 653-4444
4352
(02) 653-4905
suwanneet [--at--] dld.go.th
  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์์
       นางฉายแสง ไผ่แก้ว
(02) 653-4444
3441-2
(02) 653-4933
chaisangp [--at--] dld.go.th
  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
       นางสาวเพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์
(02) 653-4473
3331
(02) 653-4928
transfer2 [--at--] dld.go.th
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์
       นางสาววารุณี พานิชผล
(02) 967-9748
(02) 967-9717
varuneepanichpol36 [--at--] gmail.com
  ผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและควบคุมโรค
       นางลัดดาวัลย์ รัตนนคร
(02) 653-4448
4176
(02) 653-4921
laddawalaya_r [--at--] dld.go.th
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
        นางจินตนา อินทรมงคล
(02) 653-4870
5011
(02) 653-4870
jindramo [--at--] yahoo.com
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
        น.ส.แพรวพรรณ ห้องทองแดง
(02) 653-4455
1120
(02) 653-4905
praewpunh [--at--] dld.go.th
  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
        นายวิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์
(02) 653-4490
3431
virojewa [--at--] dld.go.th
  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
        นางสุมน โพธิ์จันทร์
sumonph [--at--] dld.go.th

  สำ นั ก ง า น เ ล ข า นุ ก า ร ก ร ม          
                                       69 / 1พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  เลขานุการกรม
        นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย
(02) 653-4419
1311
(02) 653-4907
gsecretary [--at--] dld.go.th
podpirachn[--at--]dld.go.th
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(02) 653-4415
(02) 653-4499
1118,1317
    ฝ่ายสารบรรณ
(02) 653-4908
1313-6
(02) 653-4908
secretary1 [--at--] dld.go.th
    ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ  
(02) 653-4910
1331-5
(02) 653-4910
secretary2 [--at--] dld.go.th
    ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
(02) 653-4869
(02) 653-4498
1341-4
(02) 653-4869
secretary3 [--at--] dld.go.th
    ห้องช่างบำรุง
1345
    ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(02) 653-4912
(02) 653-4425
1351-53
(02) 653-4912
foreign [--at--] dld.go.th

ก อ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่
 69 / 1    พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการกอง
        นายอวยชัย ชัยยุทโธ
(02) 653-4433
2111
(02) 653-4916
gpersonnel [--at--] dld.go.th
auychaic[--at--]dld.go.th
    งานบริหารทั่วไป
(02) 653-4434
2112-3
(02) 653-4916
suweenapu [--at--] dld.go.th
    กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
(02) 653-4435
2121-4
(02) 653-4916
sayphonw [--at--] dld.go.th
    ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(02) 653-4436
2131-3
(02) 653-4916
person2 [--at--] dld.go.th
    ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
(02) 653-4437
2141-3
(02) 653-4916
person3 [--at--] dld.go.th
    ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
(02) 653-4434
2125
(02) 653-4916
person4 [--at--] dld.go.th
    กลุ่มพัฒนาบุคลากร
(02) 653-4465
2151-3
(02) 653-4927
person5 [--at--] dld.go.th
    กลุ่มวินัย
(02) 653-4434
2134
(02) 653-4916
person6 [--at--] dld.go.th

ก อ ง ค ลั ง
69 / 1    พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการกอง
        นางเย็นจิต ทองยงค์
(02) 653-4426
1611
(02) 251-1576
gfinance [--at--] dld.go.th
yenchit.t@dld.mail.go.th
     งานบริหารทั่วไป
(02) 653-4427
1612 - 3
(02) 653-4913
    ฝ่ายการเงิน
(02) 653-4428
1621- 3
(02) 653-4913
finance1 [--at--] dld.go.th
    ตรวจสอบใบสำคัญ
1624-5
    กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
 (02) 653-4430
1641- 2,8
(02) 653-4430
gfmis [--at--] dld.go.th
finance2 [--at--] dld.go.th
    ฝ่ายบัญชี 
1632- 4
(02) 653-4429
finance3 [--at--] dld.go.th
    ฝ่ายงบประมาณ
(02) 653-4914
1643 - 5
(02) 653-4914
finance4 [--at--] dld.go.th
    ฝ่ายพัสดุ
(02) 653-4431-2
1651- 7
(02) 653-4915
finance5 [--at--] dld.go.th
    ห้องปฏิบัติการคอมฯและศูนย์ปฎิบัติการGFMIS
1600
    หมวดรถยนต์
(02) 653-4444
1661
(02) 653-4915

ก อ ง นิ ติ ก า ร   
69 / 1    พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการกอง
        นายสุเทพ ยิ้มละมุล
(02) 653-4422
1411
(02) 653-4911
glegal [--at--] dld.go.th

     งานบริหารทั่วไป
(02) 653-4423
1412-3
legal1 [--at--] dld.go.th
     กลุ่มกฏหมายและระเบียบด้านปศุสัตว์ 
(02) 653-4423
1414-5
legal2 [--at--] dld.go.th
     กลุ่มคดี 1
(02) 653-4423
1414-5
legal3 [--at--] dld.go.th
     กลุ่มคดี 2
(02) 653-4423
1414-5
legal4 [--at--] dld.go.th

ก อ ง บ ำ รุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์
69 / 1    พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการกอง
        นายราชันย์ ภุมมะภูติ
(02) 653-4449
3211
(02) 653-4922
gbreeding [--at--] dld.go.th
breeding1[--at--]dld.go.th
      งานบริหารทั่วไป 
(02) 653-4922
(02) 653-4450
3212,3215-6
(02) 653-4922
breeding1 [--at--] dld.go.th
v_psorn [--at--] hotmail.com
      กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม 
(02) 653-4451
3221-2
(02) 653-4922
breeding2 [--at--] dld.go.th
vchin50 [--at--] hotmail.com
      กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 
(02) 653-4451
3223-4
(02) 653-4922
breeding3 [--at--] dld.go.th
wut_iq [--at--] hotmail.com
     กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ
(02) 653-4452
3231-2
(02) 653-4452
breeding4 [--at--] dld.go.th
imwattan_s [--at--] hotmail.com
      กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก 
(02) 653-4453
3241-2
(02) 653-4453
breeding5 [--at--] dld.go.th
     กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
(02) 653-4454
3251-2
(02) 653-4454
breeding6 [--at--] dld.go.th
siripunm [--at--] hotmail.com
     กลุ่มวิจัยความหลากหลาย
(02) 653-4450
3213
(02) 653-4492
vanidak [--at--] yahoo.com

ก อ ง แ ผ น ง า น
69 / 1    พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการกอง
        นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์
(02) 653-4456
2211
(02) 653-4924
gplanning [--at--] dld.go.th
patiwatk [--at--] dld.go.th

     งานบริหารทั่วไป 
(02) 653-4424
(02) 653-4957
2213-5
(02) 653-4924
jarisa20 [--at--] hotmail.com
    กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ
(02) 653-4460
2251-2
(02) 653-4460
tui_ [--at--] dld.go.th
     กลุ่มติดตามและประเมินผล 
(02) 653-4459
2241-4
(02) 653-4460
plan2 [--at--] dld.go.th
somchaibori [--at--] dld.go.th
     กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
(02) 653-4460
2253-4
(02) 653-4460
thanachokep [--at--] dld.go.th
     กลุ่มห้องสมุด
(02) 653-4444
8881
usanee_nong [--at--] dld.go.th

ก อ ง อ า ห า ร สั ต ว์
69 / 1    พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการกอง
        นายกมล ริมคีรี
(02) 653-4487
3411-2
(02) 653-4933
gnutrition [--at--] dld.go.th
      งานบริหารงานทั่วไป 
3414
(02) 653-4933
nutrition1 [--at--] dld.go.th
     งานธุรการ  
3413-15
nutrition2 [--at--] dld.go.th
      กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
3316
nutrition2 [--at--] dld.go.th
      กลุ่มพัฒนาระบบจัดการอาหารสัตว์
(02) 653-4489
3321,3415
(02) 653-4933
nutrition5 [--at--] dld.go.th
      กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์
(02) 653-4490
3431-2
nutrition3 [--at--] dld.go.th
      กลุ่มวิจัยพืชอาหารสัตว์ 
(02) 653-4491
3441
(02) 653-4933
nutrition4 [--at--] dld.go.th
      กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์ และพืชอาหารสัตว์  
(02) 967-9700-10
1217-8,
1215,1273
-4,1241-2
(02) 967-9717
nutrition6 [--at--] dld.go.th

 ศู น ย์ ส า ร ส น เ ท ศ
69 / 1    พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการศูนย์
       นายสุนทร รัตนจำรูญ
(02) 653-4461
2311
(02) 653-4925
info [--at--] dld.go.th
sunthornr [--at--] dld.go.th
     งานบริหารทั่วไป
(02) 653-4444
2331-2
(02) 653-4925
ggeneral [--at--] dld.go.th
      กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ 
(02) 653-4444
2331,2352
gstatistics [--at--] dld.go.th
     กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
(02) 653-4444
2341-2
gcomputer [--at--] dld.go.th
     กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
2321
gdevelopment [--at--] dld.go.th
    ห้อมคอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศ
2352

ส ถ า บั น สุ ข ภ า พ สั ต ว์ แ ห่ ง ช า ติ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์   เ ข ต จ ตุ จั ก ร ก รุ ง เ ท พ ฯ   10900
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการ
        นายวิมล จิระธนะวัฒน์
(02) 579-8908-14
(02) 579-8916
216,
218-9
(02) 579-8918
gniah [--at--] dld.go.th
vimoljir[--at--]dld.go.th
     ฝ่ายบริหารทั่วไป
(02) 579-5584
111
(02) 579-5584
niah1 [--at--] dld.go.th
somchair [--at--] dld.go.th
     ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์
(02) 579-8908-14
201
niah2 [--at--] dld.go.th
ospjver [--at--] yahoo.com
     กลุ่มพยาธิวิทยา
(02) 579-8908-14
254-6
niah3 [--at--] dld.go.th
tuangthongp [--at--] dld.go.th
     กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
(02) 579-8908-14
404
niah4 [--at--] dld.go.th
pornpen53 [--at--] yahoo.com
     กลุ่มไวรัสวิทยา
(02) 579-8908-14
424
niah5 [--at--] dld.go.th
     กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา
(02) 579-8908-14
233
niah6 [--at--] dld.go.th
sureet [--at--] dld.go.th
     กลุ่มปาราสิตวิทยา
(02) 579-8908-14
323
niah7 [--at--] dld.go.th
patchimai [--at--] dld.go.th
indrakamhang_pat [--at--] hotmail.com
     กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
(02) 579-8908-14
309
niah8 [--at--] dld.go.th
lanees [--at--] dld.go.th
     กลุ่มสัตว์ทดลอง
(02) 579-8908-14
507-8
niah9 [--at--] dld.go.th
sophont [--at--] dld.go.th
     กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
(02) 579-8908-14
208-9
niah11 [--at--] dld.go.th
     กลุ่มรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์
(02) 579-8908-14
121
niah11 [--at--] dld.go.th
sophont [--at--] dld.go.th
     ศูนย์เลปโตสไปโรซีส
112-3
duangjais [--at--] dld.go.th
     กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ
121
(02) 579-5001
pongdld [--at--] gmail.com

สำ นั ก ค ว บ คุ ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ บำ บั ด โ ร ค สั ต ว์
69 / 1    พ ญ า ไ ท    เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการสำนัก
       นายอภัย สุทธิสังข์
(02) 653-4935
4110
(02) 653-4935
gdcontrol [--at--] dld.go.th
apais[--at--]dld.go.th
      ผู้ช่วยผอ.สำนักฯ ฝ่ายวิชาการ
4361
sirikarn2007 [--at--] hotmail.com
      ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์
4113
cheadchalk [--at--] dld.go.th
      ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(02) 653-4935
(02) 653-4495
4114-6
(02) 653-4495
dcontrol1 [--at--] dld.go.th
      ฝ่ายพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์
4112
dcontrol2 [--at--] dld.go.th
     ฝ่ายสารสนเทศ
4152
dcontrol [--at--] dld.go.th
     ฝ่ายงบประมาณและการเงิน   
4113
chatsirit [--at--] dld.go.th
     ส่วนสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ
(02) 653-4443
4172-3
(02) 653-4443
dcontrol9 [--at--] dld.go.th
     ส่วนควบคุมโรคระบาดสัตว์
(02) 653-4445
(02) 653-4920
4121-3
(02) 653-4920
dcontrol5 [--at--] dld.go.th
     ส่วนระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
(02) 653-4446
4131
(02) 653-4921
(02) 653-4919
vetepidem [--at--] dld.go.th
orapanp [--at--] dld.go.th
     ฝ่ายเทคนิคและอำนวยการ 
4132-3
(02) 653-4921
     กลุ่มงานวิเคราะห์และสารสนเทศฯ
4136
(02) 653-4919
disease_vetepidem [--at--] dld.go.th
     ศูนย์ควบคุมโรคไข้หวัดนก
4137-8
(02) 653-4862-3
(02) 653-4929
birdflu [--at--] dld.go.th
     ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
(02) 653-4447
4141-4
(02) 653-4447
dcontrol6 [--at--] dld.go.th
zoodld [--at--] yahoo.com
     ส่วนบำบัดรักษาโรคสัตว์
(02) 653-4482
(02) 653-4481
4161-4
dcontrol4 [--at--] dld.go.th
     ส่วนควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกัน
4178
(02) 653-4865
dcontrol8 [--at--] dld.go.th
     ฝ่ายอำนวยการ
(02) 653-4443
5112
(02) 653-4865
dcontrol8 [--at--] dld.go.th
     - ศูนย์ข้อมูล
5112
     - งานธุรการ, งานสารบรรณ
4177
     - งานการเงิน, งานพัสดุ
4178
     ฝ่ายระหว่างประเทศ
4174-5,
4179
(02) 653-4865
(02) 653-4444
ต่อ 4175
dcontrol8 [--at--] dld.go.th
     ฝ่ายภายในประเทศและชายแดน
4174-5,
4179
(02) 653-4865
(02) 653-4444
ต่อ 4175
dcontrol8 [--at--] dld.go.th
     ฝ่ายสารวัตร
4371
(02) 653-4865
(02) 653-4444
ต่อ 4371
dcontrol8 [--at--] dld.go.th
     สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(044) 656-102
mumin_cop [--at--] yahoo.com

สำ นั ก ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ สิ น ค้ า ป ศุ สั ต ว์
ถ. ติ ว า น น ท์   ต. บ า ง ก ร ะ ดี   จ. ป ทุ ม ธ า นี 12000
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการสำนัก
        นางวิมลพร ธิติศักดิ์
(02) 967-9741
1111
gqcontrol [--at--] dld.go.th
wimolpornt[--at--]dld.go.th
     ฝ่ายบริหารทั่วไป
(02) 963-9746
1211
(02) 967-9747
rujikanp [--at--] dld.go.th
     งานธุรการ/ จัดซื้อจัดจ้าง/ พัสดุ
(02) 963-9746
1103,1105
(02) 967-9747
rujikanp [--at--] dld.go.th
    - ห้องพัสดุ
2113
    - ห้องคุมแสงเสียง/ ห้องประชุม 2 อาคาร 2
2203-4
     ส่วนบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
(02) 967-9742
1201-3
(02) 967-9743
qcontrol1 [--at--] dld.go.th
     งานธุรการ/ จัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุวิทย์)
(02) 967-9742
    - ห้องรับตัวอย่าง
1106-7
    - ห้องช่าง
(02) 967-9738
1301
     กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์
(02) 967-9730
1102,1140
1101
(02) 501-1215
wongkwanj [--at--] dld.go.th
wongkwanj [--at--] yahoo.com
    งานเคมีอาหาร สารตกค้างและสารปนเปื้อน
(02) 967-9728
(02) 967-9727
1123-4
(02) 967-9726
     งานจุลชีววิทยา
(02) 967-9730-1
1138-40
(02) 501-1214
     งานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน
(02) 967-9705
2133-34
sujittrap [--at--] dld.go.th
     กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม
(02) 967-9734
1156
qcontrol8 [--at--] dld.go.th
    - งานธุรการ
(02) 967-9732-3
1146-47
(02) 967-9732
     กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
(02) 967-9751-2
1241-42
(02) 967-9754
qcontrol5 [--at--] dld.go.th
sutthipornp [--at--] dld.go.th
    - ธุรการกลุ่ม
(02) 967-9759
1257
    - เตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูล
(02) 967-9753
1243
    งานเคมี
(02) 967-9756
1256
(02) 967-9754
    งานจุลชีววิทยา
(02) 967-9754
1249-50
(02) 967-9754
    งานพิษวิทยาและชีวเคมี/ สารพิษเชื้อรา
(02) 963-9211
1219
    งานพิษวิทยาและชีวเคมี/ สารพิษตกค้าง
(02) 967-9749
1221
(02) 2501-1213
    งานกายภาพ
(02) 967-9757
1262
(02) 967-9755
     งานเคมี
(02) 501-1208
1265-66
(02) 501-1208
     กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์
(02) 967-9710-11
2121-2
(02) 963-9216
qcontrol4 [--at--] dld.go.th
sunank [--at--] dld.go.th
     กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ
(02) 967-9714
(02) 967-9702
2103
2101-2
(02) 963-9212
qcontrol3 [--at--] dld.go.th
     กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
(02) 967-9703
(02) 501-1209
2147
(02) 967-9703
qcontrol2 [--at--] dld.go.th
    - ธุรการกลุ่ม
(02) 967-9703
2416-7
(02) 967-9703
     กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
(044) 313-298
(044) 313-298
    - ธุรการกลุ่ม
(044) 279-948

สำ นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภั ณ ฑ์ สั ต ว์
                                                ถ. ติ ว า น น ท์   ต. บ า ง ก ร ะ ดี   จ. ป ทุ ม ธ า นี 12000
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการสำนัก
        นายปรีชา วงษ์วิจารณ์
(044) 311-476
(044) 312-863
144
(044) 315-931
gbiologic [--at--] dld.go.th
     ฝ่ายบริหารทั่วไป
(044) 311-476
(044) 279-640-2
(044) 315-678
141
(044) 315-931
trirongm [--at--] dld.go.th
    - งานฝ่ายวางแผน
(044) 312-863
141
044) 315-931
    - งานสารบรรณ, งานบุคคล
140
    - งานการเงิน
116-7
    - งานโยธา
543
     ส่วนบริหารจัดการชีวภัณฑ์
(044) 311-476
(044) 312-863
(044) 315-931
    - ผู้อำนวยการส่วน
118
niteth [--at--] dld.go.th
    - งานจัดซื้อ/ จัดจ้าง
112
    - งานพัสดุ, งานครุภัณฑ์
114
    - งานช่าง
150
    - งานเบิก/ จ่ายวัคซีน
119
    - งานสนับสนุนการผลิตน้ำ
147
    - งานยานยนต์
139
    - งานสารสนเทศ
142,143
    กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์
(044) 311-476
(044) 312-863
113
(044) 315-931
varakitc [--at--] dld.go.th
    กลุ่มวิจัยและพัฒนา
(044) 279-794
123-4
(044) 315-931
sahawatcharau [--at--] dld.go.th
    กลุ่มทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
(044) 311-476
120,146
(044) 315-931
noppornp [--at--] dld.go.th
     กลุ่มสัตว์ทดลอง
(044) 311-476
(044) 312-863
(044) 315-931
    - หัวหน้ากลุ่ม
501
    - ฝ่ายเพาะเลี้่ยงสัตว์ทดลอง
137
    - ฝ่ายผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อ
(044) 311-350
(044) 315-678
252

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
                             ถ. ติ ว า น น ท์   ต. บ า ง ก ร ะ ดี   จ. ป ทุ ม ธ า นี 12000
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการสำนัก
        น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์
(02) 501-1386
(02) 967-9799
(02) 967-9788
(02) 501-1386
gbiotech [--at--] dld.go.th
ayuthhar [--at--] dld.go.th
     กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
(02) 501-2077
(02) 967-9797
(02) 501-2438
(02) 501-2837
biotech2 [--at--] dld.go.th
ratch [--at--] gmail.com
     กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์
(02) 967-9718
(02) 967-9719
kalaya.m [--at--] gmail.com
     กลุ่มวิจัยและผลิตน้ำเชื้อ
(02) 967-9784
(02) 967-9785
biotech1 [--at--] dld.go.th
rapiphan [--at--] gmail.com
     กลุ่มวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์
(02) 967-9787
(02) 967-9785
biotech5 [--at--] dld.go.th
nussara [--at--] gmail.com
     กลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์
(02) 967-9791
(02) 501-2438
jureerath [--at--] gmail.com
     ฝ่ายบริหารทั่วไป
(02) 501-2438
(02) 501-2837
(02) 501-2438
(02) 501-2837
     งานธุรการ
(02) 501-2837
(02) 501-2438
(02) 967-9794
(02) 501-2438
(02) 501-2837
biotech [--at--] dld.go.th
     งานแผนงานและติดตามประเมินผล
(02) 967-9793
(02) 501-1386
(02) 501-2116
(02) 967-9788
biodld [--at--] hotmail.com

สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
69 / 1   พ ญ า ไ ท   เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการสำนัก
        นายโอภาส ทองยงค์
(02) 653-4467
3311
gtransfer [--at--] dld.go.th
opartt@dld.go.th
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
(02) 653-4468
3312-6
(02) 653-4928
chatcha45 [--at--] thaimail.com
    กลุ่มวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์เชิงบูรณาการ
(02) 653-4477
2271-3
(02) 653-4477
     กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์ม
(02) 653-4469
3321-2
(02) 653-4938
transfer1 [--at--] dld.go.th
     - งานโคนม
(02) 653-4469
3321-2
(02) 653-4938
dairyext2003 [--at--] dld.go.th
     - งานโคเนื้อและกระบือ
(02) 653-4470
3323-4
(02) 653-4928
 
     - งานส่งเสริมสัตว์เล็กและปีก
(02) 653-4471
3325-6
(02) 653-4928
 
    กลุ่มงานวิัจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อ
(02) 653-4473
3331
(02) 653-4928
    ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อ
3374
     กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ 
(02) 653-4474
3341- 2
(02) 653-4928
vi-pawan-1 [--at--] hotmail.com
      กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(02) 653-4492
3351
(02) 653-4934
     ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
(02) 653-4494
3352-3
(02) 653-4872
pendungpr [--at--] thaimail.com
     กลุ่มนิทรรศการ
(02) 653-4493
3354-6
(02) 653-4934
sommithb [--at--] dld.go.th
     ฝ่ายโสตฯ
3358-9
      กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3371-3
(02) 653-4930
      กลุ่มโครงการพิเศษ
(02) 653-4462
(02) 653-4926
3381-4
(02) 653-4926
transfer7 [--at--] dld.go.th
      กลุ่มความร่วมมือการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
(02) 653-4472
3391-2
(02) 653-4928
(02) 653-4472
transfer [--at--] dld.go.th

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
69 / 1 พ ญ า ไ ท  เ ข ต ร า ช เ ท วี  กรุงเทพฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการสำนัก
        นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข
(02) 653-4438
3111
gcertificate [--at--] dld.go.th
nirundoa[--at--]dld.go.th
     ส่วนพัฒนาระบบงาน
3141
sopat_c [--at--] yahoo.com
     ฝ่ายบริหารทั่วไป
(02) 653-4439
3112-4
(02) 653-4917
alfanu [--at--] hotmail.com
     ฝ่ายนโยบายระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3146
(02) 653-4444
ต่อ 3143
monipaa [--at--] dld.go.th
     ฝ่ายนโยบายแผนงานและโครงการพิเศษ
3146
(02) 653-4444
ต่อ 3143
sasijaroenpoj [--at--] dld.go.th
     ส่วนมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 (02) 653-4480
3158
kanarat_dld [--at--] yahoo.com
     ส่วนมาตรฐานฟาร์ม
 (02) 653-4484
3133
pornsiri_dld [--at--] yahoo.com
     ฝ่ายตรวจสอบมาตรฐานฟาร์ม
 (02) 653-4480
3158
(02) 653-4480
nitayaj [--at--] dld.go.th
     ฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์ม
 (02) 653-4484
3133
(02) 653-4932
valleet [--at--] dld.go.th
     ส่วนพัฒนาและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 (02) 653-4555
3156
(02) 653-4555
nuifqc9 [--at--] dld.go.th
     งานสารวัตรอาหารสัตว์
 
3157
    - หัวหน้าฝ่ายที่ 1
 
3122
 
adul_permphol [--at--] hotmail.com
    - หัวหน้าฝ่ายที่ 2
 
4151
 
fqcdld [--at--] hotmail.com
    - หัวหน้าฝ่ายที่ 3
 
3124
 
komait2005 [--at--] yahoo.com
     งานใบอนุญาต
3124
somnukak [--at--] yahoo.com
     งานทะเบียน
3122
adilak2005 [--at--] yahoo.com
     ส่วนตรวจงานและรับรองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
(02) 653-4441
3134
(02) 653-4931
p_matayompong [--at--] yahoo.com
     ฝ่ายตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
3134
ukukukul40 [--at--] yahoo.com
     ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ส่งออก
 (02) 653-4483
3144
anamai2002 [--at--] hotmail.com
     ฝ่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
3134
p_matayompong [--at--] yahoo.com
     ฝ่ายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
3132
sombatsupp [--at--] yahoo.com
     ฝ่ายศูนย์บริการส่งออกเบ็ดเสร็จ
 (02) 512-0123 ต่อ 809
(02) 513-4542
     ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
(02) 653-4483
3161
(02) 653-4486
dr-juang [--at--] yahoo.com
     ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฟาร์มปศุสัตว์
3161
adisorne [--at--] dld.go.th
    ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์
3162
ningen43 [--at--] yahoo.com
    ฝ่ายบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม
3162
aruxc [--at--] dld.go.th
    ส่วนยาสัตว์และวัตถุอันตราย
(02) 653-4440
3121,3145
dortornit [--at--] yahoo.com
     ฝ่ายควบคุมอันตรายชนิดใช้กับสัตว์
3127
     ฝ่ายควบคุมอันตรายชนิดใช้สำหรับสถานที่ฯ
3126

ก ลุ่ ม ง า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น
69 / 1   พ ญ า ไ ท   เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  หัวหน้ากลุ่ม
        นางสาวจิราพร พฤกษศรี
(02) 653-4418
1211
(02) 653-4906
audit [--at--] dld.go.th
jirapornp[--at--]dld.go.th
     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1212-3
(02) 653-4906
     เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
1213
(02) 653-4906

ก ลุ่ ม พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
69 / 1   พ ญ า ไ ท   เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  หัวหน้ากลุ่ม
        นายธีรยุทธ เวชรัชต์พิมล
(02) 653-4939
1511
(02) 653-4939
gmanage [--at--] dld.go.th
manage1 [--at--] dld.go.th
   
1512-3
   

ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์
69 / 1   พ ญ า ไ ท   เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
        นางจินตนา อินทรมงคล
(02) 653-47870
5011
(02) 653-4922

ห น่ ว ย ง า น อื่ น
69 / 1   พ ญ า ไ ท   เ ข ต ร า ช เ ท วี    ก รุ ง เ ท พ ฯ    10400
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
อีเมล์
  ธนาคารโค-กระบือ
        นายสุเวทย์ บูรณะจำปาทอง
(02) 653-4411
1114
(02) 653-4905
  ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (O.I.E)
(02) 653-4864
1115,1130
(02) 653-4904
oiercu [--at--] eafmd.org
  ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น (O.I.E)
(02) 653-4414
1117
(02) 653-4860
  สำนักงานสัตวแพทยสภา
(02) 653-4413
(02) 653-4903
(02) 250-0398
(02) 250-0399
1116
(02) 250-0397
  ห้องผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น (JICA)
(02) 653-4417
4181,2
(02) 653-4923
  ผู้จัดการสหกรณ์
(02) 653-4558
5311
(02)653-4560
     งานธุรการ/งานเงินกู้สามัญ
(02) 653-4559
5312
   
     งานการเงิน / เงินกู้ฉุกเฉิน
5314
   
     งานบัญชี
5313
   
  ป้อมยาม
5000
  ห้องประชุม
5001
     ห้องประชุมชั้น 1 (ตึกอำนวยการ ชั้น 2)
5002
   
     ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2)
5003
   
  ส.ต.ง. (ห้องเงินทุน)
5005
  ส.ต.ง. (ห้องเงินงบประมาณ) อาคารจักรพิชัยชั้น 2
4332
® IT Center  All rights reserved.2009