maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
หน้าแรก

รับแจ้งปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 
0-2653-4458 หรือ 0-2653-4444 ต่อ 2332 ในวันและเวลาราชการ
 callcenter_ict[at]dld.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

รูปภาพ
โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
อังคาร, 22 มกราคม 2013
 กษ0608/ว1674 บันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานในส่วนกลาง (สำนัก/สถาบันฯ/ปศข.1-9/กอง/ศูนย์สารสนเทศ/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ่มตรวจสอบภายใน/กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชาสัมพันธ์ "มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ"
อังคาร, 25 ธันวาคม 2012
 ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ "มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ" (Government Website Standard)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์ โปรแกรมป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
อาทิตย์, 01 เมษายน 2012
  ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินโครงการจัดการดูแลและเฝ้าระวังการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม... อ่านเพิ่มเติม...

ศสท. รับรางวัลหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ.2555
อังคาร, 07 พฤษภาคม 2013
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมานี้ นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ได้รับมอบรางวัลหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ.2555 จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer กรมปศุสัตว์
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กรมปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศสท.ประชุมหารือร่วมกับ สรอ.
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสุนทร  รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป้นประธานการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) (สรอ.)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะโดยใช้ซอฟแวร์ Open Source Pentaho BI Suite"
อังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2013
     เมื่อวันที่ 30 ม.ค.56 ที่ผ่านมานี้ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะโดยใช้ซอฟแวร์ Open... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561" ครั้งที่ 1
พุธ, 23 มกราคม 2013
     เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมานี้ ศูนย์สารสนเทศในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556
อังคาร, 22 มกราคม 2013
     เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น  นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศสท.ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อนำร่องการจัดทำโซนนิ่ง
อังคาร, 22 มกราคม 2013
     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อนำร่องการจัดทำโซนนิ่ง  โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศสท.ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่ กรมปศุสัตว์
จันทร์, 24 ธันวาคม 2012
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นายสัตว์แพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่ กรมปศุสัตว์ ณ. ห้องประชุมชั้น 7... อ่านเพิ่มเติม...

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

รูปภาพ
การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จันทร์, 04 มีนาคม 2013
   หนังสือที่ กษ0608/ว4408 และ กษ0608/ว4409 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2556 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รูปภาพ
การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2556
พฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2013
หนังสือที่ กษ0608/ว4124 และ กษ0608/ว4125 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2556  คู่มือการสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี 2556 ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ ปี 2556
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
หนังสือที่ กษ0608/ว3834 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ ปี 2556
รูปภาพ
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์และการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์"
ศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2013
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์และการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์"   1) รายละเอียดโครงการ 2)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศสท.ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อนำร่องการจัดทำโซนนิ่ง
ศุกร์, 25 มกราคม 2013
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อนำร่องการจัดทำโซนนิ่ง  โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2556
พุธ, 26 ธันวาคม 2012
  หนังสือที่ กษ0608/ว26374 และ กษ0608/ว26373 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2556 
รูปภาพ
ลำดับการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2555
พฤหัสบดี, 06 กันยายน 2012
ตารางแสดงลำดับการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2555 รายเขตปศุสัตว์ (ตามแบบฐปศ.10)    เขตปศุสัตว์ที่ 1 ลำดับ สนง.ปศจ. วันที่ยืนยัน โคเนื้อ(ตัว)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2555
พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2012
หนังสือที่ กษ ๐๖๐๘/ว๑๗๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

RSS สนุก! คอมพิวเตอร์

กรุณาสร้างไดเรกทอรี่แคชที่เขียนทับได้.

ปฏิทินกิจกรรม

Last month April 2014 Next month
S M T W T F S
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


หน่วยงานใสสะอาด พ.ศ.๒๕๕๓
กรมปศุสัตว์

สถิติผู้เข้าชม

ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2553
215536
TodayToday16
YesterdayYesterday21
This WeekThis Week60
This MonthThis Month535
All DaysAll Days215536
Who's Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์