maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
หน้าแรก คุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ฯ ข้อมูลคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ 2553 รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โฆษณา และเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2553


Error: "Simple Image Gallery Pro" could not create the required "temp" folder (used for thumbnail storage). Please create this folder manually and set its permissions (chmod) to 644 or 777. Thank you.
รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โฆษณา และเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 11:18 น.

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โฆษณา และเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2553

รายการ
รายการ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2552
(บาท)
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2553
(บาท)
หนังสือกรมอนุมัติ
หนังสือแจ้งสำหรับโครงการไทยเข้มแข็ง
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 1

 

11,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2

 

23,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล

 

33,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม้น้อยกว่า 18 นิ้ว)

 

30,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

 

33,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

1.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว)
20,000

 

กษ0608/520

 

2 เครื่องพิมพ์ (Printer)

 

 

 

 

2.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (26 หน้า/นาที)

 

 

กษ0608/954 กษ0608/958
2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

 

28,000
กษ 0608/25

 

2.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที)

 

42,000
กษ0608/318

 

2.4

 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ)

 

18,000
กษ 0608/465

 

2.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)

 

5,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(20 หน้า/นาที)

 

9,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(23 หน้า/นาที)

 

13,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.8 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น

 

20,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.9 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว

 

24,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.10 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)

 

34,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.11 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

 

18,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

3 สแกนเนอร์ (Scanner)

 

 

 

 

3.1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ

 

 

กษ0608/318

 

3.2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2

 

8,500
กษ 0608/25

 

4 กล้อง (Camera)

 

 

 

 

4.1 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล  

 

กษ0608/954 กษ0608/958
4.2 กล้องวีดีโอบันทึกภาพระบบดิจิตอล  

 

กษ0608/954 กษ0608/958
5 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

 

 

 

 

5.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
34,000

 

กษ0608/301

 

6 เครื่อง Projector

 

 

 

 

6.1 เครื่อง Multimedia Projector

 

 

กษ0608/192
6.2 จอรับภาพชนิดมือดึง

 

 

กษ0608/192

 

6.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI lumens

 

 

กษ0608/301

 

7 อื่น ๆ

 

 

 

 

4.3 กล้องถ่ายภาพ เลนส์ และอุปกรณ์ส่วนควบ

 

 

กษ0608/520

 

7.1 หมึกพิมพ์ จำนวน 54 รายการ

 

 

กษ0608/1010