ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542)
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
 
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นม และคุณภาพ หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจะ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509
ร่าง พรบ.ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. ...
ร่างพระราชบัญญัติควมคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ...
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาแห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
พระราชกฤษฎีกาแห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2549 ( 2พ.ค. 49)
พระราชกฤษฎีกาแห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ต่างๆ ( 2พ.ค. 49)
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ.2545
กฎกระทรวง ว่าด้วยการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
ประกาศกรทรวงฯ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ .2548
ประกาศกรทรวงฯ เรื่อง กำหนดแบบขออนุญาตและใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ.2548
ประกาศกรทรวงฯ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรืออายุของสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ประกาศกรทรวงฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ฉบับที่ 15
พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกฯ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547  
ประกาศกรมปศุสัตว์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นิยามของโรคไข้หวัดนกในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์เพื่อป้องกันโรค BSE
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
คำสั่งกรมปศุสัตว์
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 399/2548 เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์   
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรค ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2544
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดสัตว์และการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด
พ.ศ.2538
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดสัตว์และการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรคระบาด พ.ศ.2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบตรวจหรือวิเคราะห์คุณภาพ (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2528
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจำหน่ายจ่ายแจกพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ ปี 2538
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การขอรับและออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2545
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของ
กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และสัตว์ป่วย
กับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์และรายงานสถิติสัตว์ป่วย พ.ศ.2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การเปรียบเทียบปรับ พ.ศ.2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2545   
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2545 / (ต่อ)
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงรถราชการ พ.ศ.2546
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานอย่างปลอดภัย พ.ศ.2548
ระเบียบการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2548 
ระเบียบคณะกรรมการ
 สวัสดิการกรมปศุสัตว์
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2548 
กองอาหารสัตว์
กฎระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับอาหารสัตว์ และพืชอาหารสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน
และบำบัดโรคสัตว
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า


Copyright ©2003  Department  of  Livestock  Development.  All  right  reserved.
พัฒนาเวบไซต์โดย ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ E - mail : info@dld.go.th  Tel./Fax 0 - 2653 - 4925