พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

  1. สุนัขทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดครั้งแรกเมื่ออายุ 2 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 เดือน และฉีดครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่สัตวแพทย์กำหนด ในการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์ เจ้าของสัตว์ต้องมอบเครื่องหมาย และใบรับรองให้ผู้รับมอบ
  2. สุนัขที่พบในที่สาธารณะ และไม่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หรือมีเครื่องหมายปลอม เจ้าหน้าที่หรือพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจจับสุนัขเพื่อกักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของมารับภายใน 5 วัน จะทำลายสุนัขนั้น
  3. เมื่อสัตว์ถูกสัตว์อื่นที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ต้องแจ้งเจ้าพนักงานภายใน 24 ชั่วโมง เฝ้าดูอาการ 6 เดือน และห้ามจำหน่ายจ่ายโอน

หน้าที่ของเจ้าของสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

  1. นำสุนัขอายุ 2-4 เดือน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดซ้ำตามที่กำหนดและติดเครื่องหมายแสดงการฉีดวัคซีน และเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไว้ ถ้าสูญหายขอรับใหม่ภายใน 15 วัน ถ้าให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดที่บ้านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
  2. ไม่ปล่อยสัตว์ออกมาในที่สาธารณะ สัตว์จะถูกจับไปขัง 5 วัน ถ้าไม่มีผู้มารับจะถูกทำลาย
  3. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ไม่ขัดขวางการเข้าไปในบ้านหรือตรวจยานพาหนะ เพื่อฉีดวัคซีนให้สุนัขที่สมควรได้รับการฉีดวัคซีน หรือนำหัวสัตว์ที่ตายแล้วส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า หรือตรวจสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือตรวจสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
  4. เมื่อสัตว์ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ต้องแจ้งเจ้าพนักงานภายใน 24 ชั่วโมง เฝ้าดูอาการ 6 เดือน และห้ามจำหน่าย จ่าย โอน ถ้าสัตว์แสดงอาการโรคพิษสุนัขบ้าหรือสูญหายให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง
  5. การโอนกรรมสิทธิ์สัตว์ ต้องมอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้ผู้รับมอบ
  6. นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกำหนดไว้ล่วงหน้า 7 วัน ทั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย