การจำหน่ายพันธุ์สัตว์

1.การจำหน่ายโคเนื้อ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวางมีโคเนื้อพันธุ์บราห์มันจำหน่าย ซึ่งใช้วิธีการจำหน่ายโดยการประมูล ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการประมูลจำหน่ายแต่ละครั้งได้ตามประกาศของศูนย์

2.การจำหน่ายโคนม ปัจจุบันไม่มีพันธุ์โคนมจำหน่าย เนื่องจากศูนย์ทับกวางมีหน้าที่เลี้ยงทดสอบพันธุ์วัวรุ่น-วัวสาวซึ่งนำมาจาก ศูนย์ฯลำพญากลาง, สถานีฯปากช่อง และสถานีฯสระแก้วเท่านั้น เมื่อผสมติดแล้วก็จะส่งวัวกลับคืนต้นสังกัด

3.การจำหน่ายสุกร มีลูกสุกรพันธุ์แท้จำหน่าย พันธุ์ลาร์จไวท์, แลนด์เรซ และดูร็อค ซึ่งราคาจำหน่ายมีดังนี้

- ลูกสุกรหย่านมน้ำหนักไม่เกิน ๑๒ กิโลกรัม ราคาตัวละ ๑,๓๐๐ บาท น้ำหนักส่วนที่เกิน ๑๒ กิโลกรัมคิดราคาเพิ่มกิโลกรัมละ ๕๐ บาท

- สุกรที่ผ่านการทดสอบพันธุ์ราคากิโลกรัมละ ๖๐ บาท

- ลูกสุกรคัดทิ้งตัวละ ๙๐๐ บาท (เป็นลูกสุกรที่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้)

ผู้สนใจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสั่งจองสุกรล่วงหน้า(โทรจองคิวได้ที่เบอร์ ๐๓๖-๓๕๗๒๐๘) แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับให้มาซื้อเมื่อถึงลำดับตามคิวสั่งจอง จำหน่ายสุกรทุกวันพฤหัสบดี เกษตรกรจะได้รับสุกรเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปริมาณสุกรที่ผลิตได้และจำนวนผู้สั่งจอง โปรดติดตามสอบถามเจ้าหน้าที่หากสั่งจองนานแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ

4.การจำหน่ายสัตว์ปีก มีลูกสัตว์ปีกจำหน่ายได้แก่ เป็ดเทศพันธุ์บาร์บารี่และไก่งวง จำหน่ายลูกสัตว์ปีกเมื่อฟักออกจากไข่อายุไม่เกิน ๗ วัน ราคาจำหน่าย ดังนี้

- ลูกเป็ดเทศ ราคาตัวละ ๒๕ บาท

- ลูกไก่งวง ราคาตัวละ ๓๕ บาท

ผู้สนใจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสั่งจองสัตว์ปีกล่วงหน้า(โทรจองคิวได้ที่เบอร์ ๐๓๖-๓๕๗๒๐๘) แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับให้มาซื้อเมื่อถึงลำดับตามคิวสั่งจอง เกษตรกรจะได้รับสัตว์ปีกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปริมาณสัตว์ปีกที่ผลิตได้และจำนวนผู้สั่งจอง โปรดติดตามสอบถามเจ้าหน้าที่หากสั่งจองนานแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ