Home

การเลี้ยงเป็นเทศอินทรีย์

 
   
แผนระยะเวลาดำเนินงานเป็ดเทศอินทรีย์

         ปี 2551

                    ปี 2552
           ปี 2553
          ปี 2554
       ปี 2555
- สร้างโรงเรือน
- เตรียมพ่อแม่พันธ์เป็ด
จำนวน 50 ตัว
-สรุปปัญหาและแก้ไขปัญหา
- เลี้ยงเป็ดเทศ 50 แม่ ผลิตลูกเป็ดเทศอินทรีย
์ - สร้างเครือข่ายเลี้ยง
เป็ดเทศอินทรีย์
- เก็บข้อมูล
- สรุปปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
- เลี้ยงเป็ดเทศ 50แม่
- ผลิตลูกเป็ดเทศ อินทรีย์
- สร้างเครือข่าย เป็ดเทศอินทรีย์เพิ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็ดเทศอินทรีย
์ - เก็บข้อมูล
- สรุปปัญหาและ แนวทางแก้ไข
- เลี้ยงเป็ดเทศ 50 แม่
- ผลิตลูกเป็ดเทศ อินทรีย์
- สร้างเครือข่าย เป็ดเทศอินทรีย์เพิ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็ดเทศอินทรีย
์ - เก็บข้อมูล
- สรุปปัญหาและ แนวทางแก้ไข
- เลี้ยงเป็ดเทศ 50 แม่
- ผลิตลูกเป็ดเทศ อินทรีย์จำหน่าย
- เก็บข้อมูล
- สรุปปัญหาและ แนวทางแก้ไข

 

 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี, Powered by Joomla!