Home ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ข่าวกิจกรรม โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม  อีเมล

 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบรุงพันธุ์สัตว์ยะลา และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา  จัดฝึกอบรม หลักสูตรการตัดสินประกวดแพะ (บุคคลภายนอก)

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ถึง 2 พฤศจิการยน 2555 โดยผู้เข้าอบรม ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ แกะไทย

 

                                                                                                                                                                           ลงทะเบียนผู้เข้่าร่วมฝึกอบรม

  

    

 คณะวิทยากร จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา

 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง

  

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมฯ

  

 สมาคมผู้เลี้ยงแพะ แกะ แห่งประเทศไทยมอบของที่ระลึกให้กับผู้อำนวยการสำนักฯ

และร่วมถ่ายรูป

  

                          แพะที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ

  

  

   

 

                                               

 

   

 สัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 มอบใบประกาศให้ผู้เข้าฝึกอบรม 

  

 

 

 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา, Powered by Joomla!