ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ยินดีต้อนรับ  
วิสัยทัศน์สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ : มุ่งมั่นพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์
ข้อมูลองค์กร
งานวิจัย
งานผลิตพันธุ์พืชฯ
งานพัฒนาเทคโนโลยีฯ
  GIS
โครงการหลากหลายฯ

 

 

 

ศูนย์ฯลำปางจัดทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น

ข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

สอส.จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการของ สอส.

ครั้งที่ 1/2557 ณ ศูนย์ฯ ลำปาง

เจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์เข้าตรวจแปลง

ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ปี 2556/2557 ณ

ศูนย์ฯลำปาง

                                                   ข่าวย้อนหลัง
โครงการพระราชดำร
โครงการนาหญ้า
ชมรมนักพืชอาหารสัตว์
สมาคมเมล็ดพันธุ์ฯ
หน่วยงานของกองอาหารสัตว
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
โครงการแก้ไขปัญหาเมล็ดพันธุ์ฯ
   
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว

200 หมู่ 6 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทร.054-830197

E-mail :  nclo_lpg@dld.go.th

พัฒนาเว็บไซต์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

เริ่มพัฒนา 22 กรกฏาคม 2552 ปรับปรุงล่าสุด 1 พฤษภาคม 2556