โครงการฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา

ความเป็นมา

    ในปี พ.ศ.2505 บริษัทเอสอาร์ จำกัด ได้น้อมเกล้าฯถวายลูกโคพันธุ์เรดเดนจำนวน  4 ตัว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1
และโคตั้งท้องอีก 2 ตัว ต่อมากรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้า ฯถวายโคตั้งท้องอีก 2 ตัว พันธุ์บราวน์สวิสและลูกผสมเรดซินดิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรด ฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับสร้างโรงโคนม ราคา 32,886.73 บาท ขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดา น้ำนมที่เหลือจากการแบ่งให้ลูกโคกินแล้ว จำหน่ายให้แก่ข้าราชการบริพาร ภายในสวนจิตรลดา ส่วนเพศผู้พระราชทานให้กรมปศุสัตว์ไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ การเลี้ยงโคนมในสวนจิตรลดา เป็นการเลี้ยงด้วยวิธีผสมเทียม เมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มขึ้นจากแม่โคที่ให้ลูกทุกปี สามารถผลิตน้ำนมจำหน่ายบุคคลภายนอก และโดรงเรือนในละแวกใกล้เคียง เมื่อมีกำไรสะสมมากขึ้นได้ขยายงานด้านการผลิตน้ำนม ตรวจคุณภาพนมดิบ และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร
        พระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงโคนมสวนจิตรลดา มี 4 ข้อดังนี้
1.ส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนม โดยสาธิตการดำเนินงานให้เป็นตัวอย่างแก้เกษตรกร เพื่อสามารถนำวิธีการดังกล่าวไปดำเนินการเองได้ภายในครอบตรัว

2.เพื่อศึกษาค้นคว้าทดลอง หาวิชาการแผนใหม่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม เพื่อปรับปรุงวิธีการให้ถูกต้งและเหมาะสม
3.เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โคนมให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทย
4.เพื่อส่งเสริมการบริโภคนมสดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

แปลงหญ้าแพงโกล่า

แปลงหญ้าโร้ด

แปลงหญ้ากินนีสีม่วง

การตัดหญ้า

ฟ่อนหญ้าแห้ง

ขนหญ้าแห้งขึ้นรถ

รถบรรทุกจัดส่งหญ้าแห้ง

โคนมที่ฟาร์มโคนมสวนจิตรลดา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่โรงโคนมสวนจิตรลดา
2.จัดรูปแบบฟาร์มโคนมสวนจิตรลดาให้เป็นฟาร์มโคนมสาธิตแก่เกษตรกรทั่วไป
3.ผลิตอาหารหยาบสดเพื่อเลี้ยงโคนมสาธิตสวนจิตรลดา

เนื่องจากพื้นที่ภายในสวนจิตรลดามีจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง มีการจัดการแบบประณีต สำหรับผลิต
อาหารหยาบสด เพื่อเลี้ยงโคนมในแต่ละวัน และต้องมีหน่วยงานผลิตอาหารหยาบแห้งสำรองเพื่อไว้ใช้เลี้ยงโคนม

กิจกรรมดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552) ของกองอาหารสัตว์

1. บำรุงแปลงสาธิต ภายในสวนจิตรลดา 6 ไร่ (แปลงหญ้าขน 3 ไร่ และหญ้ากินนีสีม่วง 3 ไร่)
2. บำรุงแปลงผลิตเสบียงสัตว์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 100 ไร่ (แปลงหญ้าแพงโกล่า 100 ไร่ หญ้าโร้ด 100ไร่)
3. จัดทำเสบียงสัตว์แห้งจากแปลงผลิตของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
4. จัดทำเสบียงสัตว์แห้งคุณภาพดี (โปรตีนไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์) ตลอดทั้งปีให้แก่ฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา จำนวน 216
ตัน โดยจัดส่งเดือนละ 4 ครั้ง (1,800 กก.) ประกอบด้วยหญ้าแพงโกล่าแห้ง 100 ตัน และหญ้าโร
้ดแห้ง 116 ตัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตอาหารหยาบสดเพื่อตัดเลี้ยงโคนมในฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา
2. เพื่อผลิตและจัดส่งอาหารหยาบแห้งสำรองคุณภาพดี ตลอดทั้งปีให้แก่ฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

     โคนมในฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดาได้รับอาหารหยาบแห้งสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทำให้โคนมมีสุขภาพดี และไม่กระทบ
กระเทือนต่อการผลิตน้ำนมโค

พื้นที่ดำเนินการ

1. ฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผลการปฏิบัติงานการผลิตเสบียงสัตว์จัดส่งให้ฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา ปีงบประมาณ 2552

กิจกรรม

1. ปลูกสร้างและปรับปรุงแปลงสาธิตพืชอาหารสัตว์ ฟาร์มโคนมสวนจิตรลดา พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ โดยปลูกหญ้าดังนี้

รายการ
หน่วยนับ
แผน
ผล
หมายเหตุ
หญ้าขน
ไร่
3
3
-จัดทำแปลงหญ้าสาธิตการผลิตพืชอาหารหยาบสด
หญ้ากินนีสีม่วง
ไร่
3
3
 
         
 
รวม
6
6
 

2. ได้ปลูกพืชอาหารสัตว์ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เพื่อผลิตเสบียงสัตว์แห้งส่งให้ฟาร์มโคนมสวนจิตรลดา
ประกอบด้วย

รายการ
หน่วยนับ
แผน
ผล
หมายเหตุ
หญ้าแพงโกล่า
ไร่
100
100
 
หญ้าโร้ด
ไร่
100
100
 
 
รวม
200
200
 

3. จัดส่งเสบียงสัตว์แห้งโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริฟาร์มโคนมสวนจิตรลดา (1 ตค. 51 - 30 กย.52) ดังนี้

รายการ เป้าหมายรวม(กก.) จัดส่ง (กก.) คิดเป็น%
หมายเหตุ
หญ้าแพงโกล่าแห้ง  
129,600
  -มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบเฉลี่ย 7.70 %
หญ้าโร้ดแห้ง  
49,950
  -มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบเฉลี่ย 7.16 %
หญ้ารูซี่แห้ง
15,600
มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบเฉลี่ย 7.30 %
รวม
216,000
195,150
90.34
ทางโครงการมีโรงเก็บหญ้าแห้งจำกัด แต่มีหญ้าแห้งใช้เพียงพอตลอดทั้งปี

 

แผนปฏิบัติงานโครงการฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา ปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน       ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ชื่อโครงการ    โครงการฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา

พื้นที่ดำเนินการ

                      1.ฟาร์มโคนมสวนจิตรลดา สำนักพระราชวัง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 ไร่

                      2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา พื้นที่  250 ไร่

รายละเอียดการดำเนินงานปี 2553

กิจกรรมที่ทำ
เป้าหมาย
รายละเอียด

1.แปลงหญ้าสดภายในฟาร์มโคนม สวนจิตรลดา

 

-แปลงหญ้าขน 3 ไร่

-แปลงหญ้ากินนีสีม่วง 2 ไร่

 -จัดทำแปลงหญ้าสาธิตการผลิตพืชอาหารหยาบสด

-บำรุงรักษาแปลง กำจัดวัชพืชหลังการตัดให้สัตว์กิน
2.แปลงผลิตเสบียงสัตว์ในศูนย์ฯ
นครราชสีมา
-แปลงหญ้าแพงโกล่า 150 ไร่
และแปลงหญ้าโร้ด 100 ไร่
-ปลูกสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา
แปลงผลิตเสบียงสัตว์และดำเนินการจัดทำหญ้าแห้ง
คุณภาพดี(โปรตีนหยาบสูงกว่า 7%) อัดฟ่อนๆละ 20 กก. จำนวน 11,900 ฟ่อน
3.การขนส่งหญ้าแห้งจากศูนย์ฯ
นครราชสีมาส่งให้ฟาร์มโคนมสวนจิตรลดา
-จัดส่งหญ้าแพงโกล่าแห้ง 150,000 กก.และหญ้าโร้ด ์แห้ง 66,000 กก. -จัดส่งหญ้าแห้งเดือนละ 18,000กก. (900ฟ่อน)โดยขนส่งรวมทั้งสิ้น จำนวน 48 เที่ยว