เป็นแหล่งองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สำคัญด้านอาหารสัตว์ในพื้นที่เขต 7
                                                                                                                                                               

   
ฝึกอบรมเกษตรกร
ตรวจความพร้อมและดูงาน โครงการต่างๆ ของศูนยฯ
ปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1เพื่อผลิตท่อนพันธ
ติดตามงานโครงการ พระราชดำร
ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดฯ
ฝึกอบรมเกษตกร หลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการ เลี้ยงแพะแบบมีส่วนร่วม
การทดสอบและสาธิตการปลูกหญ้าแพงโกล่าแบบประณีตบนพื้นที่ดอน
ูศูนย์ฯ เพชรบุรี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์ฯ เพชรบุรี จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขต 7      
ศูนย์ฯ เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หนองขนาน        
ศูนย์ฯ เพชรบุรี จัดฝึกอบรมพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและให้นโยบายในการทำงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี       
สนับสนุนหญ้าแห้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
 สาธิตวิธีการทำฟางปรุงแต่งให้แก่เกษตกร   
ตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการพระราชดำริ       
ศูนย์ฯ เพชรบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการ และผสมอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร  
ศูนย์ฯ เพชรบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์ อ.ชะอำ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพชรบุรี ติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ (โรงเรียนควาย) จ.ราชบุรี   
ศูนย์ฯ เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมรับทราบปัญหา อุปสรรคและหาแนวทาง แก้ไข การดำเนินกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี จ.ราชบุรี                 
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ได้ให้การสนับสนุนหญ้าแห้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง      
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ส่งเสบียงสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรที่ประสบอุทภัย                   
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ได้ให้การสนับสนุนหญ้าแห้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง           
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ส่งเสบียงสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรที่ประสบอุทภัย  
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ         
ศูนย์ฯ เพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตรและสิ่งก่อสร้าง    
คุณโสภณ ชินเวโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ ติดตามกิจกรรมประกวดศูนย์ฯ/สถานี        
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ร่วมกับสสอ.ที่ 7 สรุปผลการส่งเสริมเกษตรกรปลูก พืชอาหารสัตว์     
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ "การบูรณาการกลยุทธ์ 3 องค์กรหลัก โครงการสร้าง และพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่"     
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด ศูนย์/สถานี       
ศูนย์ฯ เพชรบุรี แจกเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วงในงานวันคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่    
ศูนย์ฯ เพชรบุรี จัดฝึกอบรมพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเษตร ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์ฯ เพชรบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ตรวจแปลงพืชอาหารสัตว์ที่โรงเรียนควาย บ้านหนองตาดั้ง  
ฯพณฯ ท่านสุรยุทธ์ จุลานนท์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  
ศูนย์ฯ เพชรบุรี นำเครื่องจักรกลสนับสนุนเกษตรกรผลิตเสบียงสัตว์   
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ร่วมกับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่จัดนิทรรศการ 
ศูนย์ฯ เพชรบุรี กำจัดวัชพืชและทดสอบระบบน้ำสปริงเกอร์เพื่อรดน้ำแปลงหญ้ากินนีสีม่วงแบบประณีต
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ฝึกอบรมและสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ศึกษาการเขียนเว็บไซต์
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ติดตั้งระบบสปริงเกอร์แปลงหญ้ากินนีสีม่วงแบบประณีต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ร่วมประชุมแนวทางการทำงานโครงการสนับสนุนการปลูกพืชอาหารสัตว์ สำรองเสบียงสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ร่วมกับกองอาหารสัตว์ จัดประชุมสัมมนางานวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีดานอาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในงานโครงการ 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม”
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีปลูกหญ้าบาน่า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนเสบียงสัตว์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคามจัดอบรมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หลักสูตร “ การจัดการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ”
ผู้อำนวยการกองอาหารสัตว์นิเทศงานศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีตรวจเยี่ยมแปลงหญ้าบาน่า
ศูนย์วิจัยและพัฒนอาหารสัตว์เพชรบุรี จัดนิทรรศการด้านอาหารสัตว
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีชี้แจงการจัดทำแปลงหญ้า
ประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี จัดประชุมกุล่มเกษตรกร
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประสบภัยแล้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์เยี่ยมชมงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีร่วม จัดนิทรรศการด้านอาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีจัดประชุมหาแนวทางแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์และปัญหานมแพะล้นตลาด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี สาธิตใช้อาหารผสมเสร็จ
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขนาน