หน้าแรก

แบบฟอร์มทางราชการ


   การลา   
 • form_01 ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [word] [pdf]
 • form_02 ใบลาพักผ่อน [word] [pdf]
 • form_03 ใบยกเลิกวันลา [word] [pdf]

   บันทึกข้อความ-เอกสารต่างๆ   
 • form_07 ใบขออนุญาตถ่ายเอกสาร [pdf]
 • form_08 บันทึกข้อความ ปกติ A4 [word]
 • form_082 บันทึกข้อความ ครึ่ง A4 [pdf]
 • form_12 ขอถ่ายสำเนาระบบดิจิทอล [word] [pdf]
 • form_16 ส่งโทรสาร (Fax) ไทย [word] [pdf]
 • form_162 ส่งโทรสาร (Fax) อังกฤษ [word] [pdf]
 • form_68 บันทึกข้อความสั้น เสนอลงนาม [word]
 • form_69 ตัวอย่างบันทึกข้อความ-สำเนา เสนอลงนาม [word]

   ขอใช้รถ-ไปราชการ   
 • form_04 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ [pdf]
 • form_05 ขออนุญาตไปราชการ [word] [pdf]
 • form_15 ขออนุญาตออกนอกสถาบันฯ ในเวลาราชการ [pdf]

   งานบุคลากร-ฝึกอบรม   
 • form_06 คำขอมีบัตรประจำตัว [word] [pdf]
 • form_14 รายงาน-ประเมินผลการฝึกอบรม [word] [pdf]
 • form_17 ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป [pdf]
 • form_19 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เริ่มใช้ 1 ต.ค.2554 [xls]
 • form_22 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ) [word] [pdf]
 • form_23 แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ [pdf]
 • form_26 แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (portfolio) [xls]
 • form_45 แบบรายงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (DIP) [xls]
 • form_50 แบบประเมินพนักงานขับรถยนต์และสภาพรถยนต์ราชการ [pdf]
 • form_53 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ [xls]
 • form_57 แบบฟอร์ม 2.1 รายงานแผนและผลการพัฒนา ความสามารถ/ทักษะ [xls]
 • form_58 แบบฟอร์ม 2.2 รายงานแผนและผลการพัฒนา สมรรถนะ [xls]
 • form_59 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน (Coaching) หรือวิธีอื่นๆ (On the job training) (แบบฟอร์ม C) [word]
 • form_73 แบบเขียนโครงการฝึกอบรม (แบบฟอร์ม A1) [word]
 • form_61 แบบฟอร์มประเมินและหลักฐานหลังเสร็จสิ้นการแกอบรมทันที (แบบฟอร์ม B1 / C1) [word]
 • form_62 แบบฟอร์มติดตามและหลักฐานหลังเสร็จสิ้นการปึกอบรมไปแล้วอย่างน้อย 1 เดือน (แบบฟอร์ม A2/B2/C2) [word]
 • form_63 ตารางเซ็นรับทราบ/ถือปฏิบัติของบุคลากรของหน่วยงาน: เรื่อง ปฏิบัติตามแผนพัฒนา บุคลากรรอบที่ 1/2556 [xls]
 • form_64 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [pdf][xls]

   พัสดุ-งบประมาณ   
 • form_11 ของบประมาณคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท [word]
 • form_31 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [xls]
 • form_34 ทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือ [xls]
 • form_36 รายงานแผน/ผลการจัดซื้อ/จ้ดจ้างงบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย-วัสดุ) [xls]
 • form_40 ข้อตกลงการถ่ายโอนวัสดุ (ไทย) [word]
 • form_41 ข้อตกลงการถ่ายโอนวัสดุ (อังกฤษ) [word]
 • form_51 ใบเบิกและหรือรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ก.ป.ศ.1) [xls]
 • form_52 แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน [xls]

   งานช่าง-คอมพิวเตอร์-โสตทัศนูปกรณ์-ห้องประชุม   
 • form_13 บริการติดตั้ง-ซ่อมแซม-บำรุงรักษา (ฝ่ายช่าง)[pdf]
 • form_18 แบบฟอร์มขอบัญชี e-mail address รายบุคคลสำหรับข้าราชการ [pdf]
 • form_54 แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการ[pdf]
 • form_55 แบบฟอร์มขอใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต [pdf]
 • form_56 แบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อดิจิตอล [pdf]
 • form_71 แบบฟอร์มขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ [pdf]

   ส่งตัวอย่าง-สัตว์ทดลอง   
 • form_09 แบบฟอร์มรับตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ [pdf]
 • form_10 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า [pdf]
 • form_29 แบบฟอร์มการขอใช้สัตว์และสถานที่ (F-EXP-03) [pdf]
 • form_43 แบบฟอร์มการขอใช้สัตว์และสถานที่ [word]
 • form_47 แบบฟอร์ฺมขออนุญาตใช้สัตว์เพื่อการวิจัย-ทดสอบ-ผลิตชีววัตถุ-การสอน (F-EXP-02/13.06.55) [word]
 • form_48 แบบบันทึกข้อมูลเพื่อการป้องกันอันตรายจากเชื้อที่ใช้กับสัตว์ทดลอง (F-EXP-06/13.06.55) [xls]

   ISO-Biosafety   
 • form_25 แบบฟอร์มร้องขอดำเนินการเอกสารตามระบบ ISO 17025 (F-LQS-11) [word]
 • form_72 แบบฟอร์มร้องขอดำเนินการเอกสารตามระบบ ISO 9001 (FQM-423-01) [doc][pdf]
 • form_49 แบบรายงานอุบัติเหตุตามระบบความปลอดภัยมั่นคงทางชีวภาพ [pdf]

   งานวิจัย   
 • form_38 แบบเสนอโครงการวิจัย ภค-1ด/50 [word]
 • form_39 แบบเสนอแผนงานวิจัย ภค-1ช/50 [word]
 • form_65 แบบฟอร์มสำหรับเสนอโครงการวิจัย-แบบเดี่ยว [word]
 • form_66 แบบฟอร์มสำหรับเสนอโครงการวิจัย-แบบชุดโครงการ [word]
 • form_67 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ [word]

Home