วิธีการและขั้นตอนการปลูกหญ้าแพงโกล่า

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ขอเสนอแนะวิธีการและขั้นตอนการปลูกหญ้าแพงโกล่าแบบง่ายๆ และเป็นวิธีที่ได้ผลพอสมควร
ซึ่งมีขั้นตอนตามรูปภาพประกอบดังนี้

 
1 ใช้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฯ/
สถานีฯพัฒนาอาหารสัตว์ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือหาซื้อท่อนพันธุ์ได้ที่เกษตรกรปลูกจำหน่าย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าเช่น เครื่อตัดหญ้าแบบสะพายหลัง และอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
3. การปลูกหญ้าแพงโกล่า จะต้องเตรียมพื้นที่ให้พร้อม
ก่อนการตัดท่อนพันธุ์ โดยการไถเตรียมดิน
4. ไถเตรียมดินเสร็จแล้วให้สูบนํ้าเข้าแปลง ให้ทั่วแปลง
5. จากนั้นปรับดินในแปลงให้สมํ่าเสมอ 6. นำท่อนพันธุ์ที่ตัดเตรียมใว้มาหว่าน หรือโรยลงแปลงให้ทั่ว
7. ในกรณีที่นำ้ไม่เพียงพอ และหน้าดินแข็งไม่เป็นเลนตม
หลังหว่านท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าแล้ว อาจใช้รถไถเดินตาม เหยียบยํ่า
ท่อนพันธุ์ให้จมดินก็ได้
8. ในกรณีที่มีนํ้าขังเพียงพอ สูง 10-15 ซม.ใช้ไม้หรือ
ท่อPVC นาบท่อนพันธุ์ให้จมนํ้า และปล่อยทิ้งใว้ประมาณ 8-10 วัน
ถ้าเป็นฤดูหนาวอาจใช้ถึง 15 วัน
9. หลังจากนั้นประมาณ 30 วัน ให้ใส่ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่ 10. ให้ตัดหญ้าแพงโกล่าครั้งแรกหลังปลูกเมื่ออายุประมาณ 60 วัน
11. หลังจากตัดหญ้าแพงโกล่าแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้น
และสูบนํ้าเข้าแปลง พอท่วมผิวดิน หลังจากนั้นประมาณ สัปดาห์
เมื่อหญ้าแทงต้นขึ้นใหม่ ให้ใส่ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่
12. เมื่อหญ้าอายุได้ประมาณ 35-40 วัน ก็สามารถตัดจำหน่ายเป็นหญ้าสด
หรือนำไปเลี้ยงสัตว์ และสามารถตัดได้ทุกๆ 35-40 วัน ตลอดไป

 
ภาพ/จัดทำ : นายทองพูล เคนมาตร